Bản tin Tình hình thu ảnh VNREDSat-1 từ 20/8/2018 đến 19/9/2018

 

Chất lượng cảnh ảnh

Tốt

Số dải ảnh theo lịch thu

202

Số thực tế thu được Trạm thu

179

Số dải yêu cầu đặt chụp trong đơn hàng

50

Số dải ảnh thu được đáp ứng đơn hàng

27

Tổng cảnh ảnh thu được

1303

Số cảnh ảnh thu được trong đơn hàng

406

Số cảnh ảnh phủ trùm đúng khu vực yêu cầu của đơn hàng

275

Số cảnh đạt độ phủ mây dưới 25% trong đơn hàng

83

Số cảnh đạt độ phủ mây dưới 10% trong đơn hàng

37