Bản tin Tình hình thu ảnh VNREDSat-1 từ 20/10/2018 đến 19/11/2018

Chất lượng cảnh ảnh

Tốt

Số dải ảnh theo lịch thu

166

Số thực tế thu được Trạm thu

164

Số dải yêu cầu đặt chụp trong đơn hàng

21

Số dải ảnh thu được đáp ứng đơn hàng

23

Tổng cảnh ảnh thu được

1232

Số cảnh ảnh thu được trong đơn hàng

452

Số cảnh ảnh phủ trùm đúng khu vực yêu cầu của đơn hàng

253

Số cảnh đạt độ phủ mây dưới 25% trong đơn hàng

132

Số cảnh đạt độ phủ mây dưới 10% trong đơn hàng

108