Bản tin Tình hình thu ảnh VNREDSat-1 từ 20/11/2018 đến 19/12/2018

Chất lượng cảnh ảnh

Tốt

Số dải ảnh theo lịch thu

150

Số thực tế thu được Trạm thu

137

Số dải yêu cầu đặt chụp trong đơn hàng

27

Số dải ảnh thu được đáp ứng đơn hàng

16

Tổng cảnh ảnh thu được

1090

Số cảnh ảnh thu được trong đơn hàng

373

Số cảnh ảnh phủ trùm đúng khu vực yêu cầu của đơn hàng

278

Số cảnh đạt độ phủ mây dưới 25% trong đơn hàng

74

Số cảnh đạt độ phủ mây dưới 10% trong đơn hàng

44