Bản tin Tình hình thu ảnh VNREDSat-1 từ 20/3/2019 đến 18/4/2019

Chất lượng cảnh ảnh

Tốt

Số dải ảnh theo lịch thu

172

Số thực tế thu được Trạm thu

92

Số dải yêu cầu đặt chụp trong đơn hàng

41

Số dải ảnh thu được đáp ứng đơn hàng

13

Tổng cảnh ảnh thu được

845

Số cảnh ảnh thu được trong đơn hàng

288

Số cảnh ảnh phủ trùm đúng khu vực yêu cầu của đơn hàng

220

Số cảnh đạt độ phủ mây dưới 25% trong đơn hàng

48

Số cảnh đạt độ phủ mây dưới 10% trong đơn hàng

40