Bản tin Tình hình thu ảnh VNREDSat-1 từ 20/12/2018 đến 19/01/2019

Chất lượng cảnh ảnh

Tốt

Số dải ảnh theo lịch thu

171

Số thực tế thu được Trạm thu

117

Số dải yêu cầu đặt chụp trong đơn hàng

20

Số dải ảnh thu được đáp ứng đơn hàng

14

Tổng cảnh ảnh thu được

1030

Số cảnh ảnh thu được trong đơn hàng

364

Số cảnh ảnh phủ trùm đúng khu vực yêu cầu của đơn hàng

328

Số cảnh đạt độ phủ mây dưới 25% trong đơn hàng

72

Số cảnh đạt độ phủ mây dưới 10% trong đơn hàng

60