Bản tin Tình hình thu ảnh VNREDSat-1 từ 20/02/2019 đến 19/3/2019

Chất lượng cảnh ảnh

Tốt

Số dải ảnh theo lịch thu

79

Số thực tế thu được Trạm thu

61

Số dải yêu cầu đặt chụp trong đơn hàng

53

Số dải ảnh thu được đáp ứng đơn hàng

14

Tổng cảnh ảnh thu được

572

Số cảnh ảnh thu được trong đơn hàng

254

Số cảnh ảnh phủ trùm đúng khu vực yêu cầu của đơn hàng

174

Số cảnh đạt độ phủ mây dưới 25% trong đơn hàng

73

Số cảnh đạt độ phủ mây dưới 10% trong đơn hàng

53