Sơ đồ ảnh spot 6/7 ở mức 1b trên phạm vi lãnh thổ Việt Nam ( từ ngày 26/4/2020 đến ngày 31/12/2020)

Ô vuông màu xanh là ảnh SPOT 6/7 đã thu nhận được trong thời gian từ ngày 26/4/2020 đến ngày 31/12/2020;