Sơ đồ ảnh spot 6/7 ở mức 1b trên phạm vi ngoài biên giới 60km (từ ngày 07/01/2021 đến ngày 05/3/2021)

Ô mầu xanh là vùng có ảnh SPOT 6/7 sạch với thời gian chụp từ ngày 07/01/2021 đến ngày 05/3/2021