Báo cáo Tổng kết hoạt động khoa học và công nghệ giai đoạn 2011 - 2021 và định hướng đến năm 2030 lĩnh vực Viễn thám

Hội thảo Tổng kết hoạt động khoa học và công nghệ giai đoạn 2011 - 2021 và định hướng đến năm 2030 lĩnh vực Viễn thám


Tải file tại đây

Thông tin tư liệu khác