Quyết định 1166/QĐ-BTNMT quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Viễn thám quốc gia
Số hiệu văn bản: 1166/QĐ-BTNMT
Chuyên mục: Văn bản QPPL
Loại văn bản: Quyết đinh
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Người ký: Bộ Trưởng
Ngày ban hành: 07/17/2013
Ngày hiệu lực: 08/01/2013
Ngày hết hiệu lực:
Nội dung: