Dữ liệu ảnh viễn thám chụp từ 20/04/2016 đến 20/05/2016

img_200416_200516.jpg 

 
STT Thư Mục Ảnh Phiên Hiệu Ảnh Loại Ảnh Thời Gian Thu Độ Phân Giải Độ Phủ Mây
1 View V20160423_031911X_1A VNREDSAT1 2016-04-23 03:19:11 2.5m 10%-25%
2 View V20160424_035237X_1A VNREDSAT1 2016-04-24 03:52:37 2.5m 10%-25%
3 View V20160424_035452X_1A VNREDSAT1 2016-04-24 03:54:52 2.5m 10%-25%
4 View V20160424_035709X_1A VNREDSAT1 2016-04-24 03:57:09 2.5m 10%-25%
5 View V20160426_033025X_1A VNREDSAT1 2016-04-26 03:30:25 2.5m <10%
6 View V20160426_033030X_1A VNREDSAT1 2016-04-26 03:30:30 2.5m <10%
7 View V20160426_033032X_1A VNREDSAT1 2016-04-26 03:30:32 2.5m <10%
8 View V20160426_033035X_1A VNREDSAT1 2016-04-26 03:30:35 2.5m 10%-25%
9 View V20160426_033037X_1A VNREDSAT1 2016-04-26 03:30:37 2.5m 10%-25%
10 View V20160426_033040X_1A VNREDSAT1 2016-04-26 03:30:40 2.5m 10%-25%
11 View V20160427_040558X_1A VNREDSAT1 2016-04-27 04:05:58 2.5m 10%-25%
12 View V20160502_035623X_1A VNREDSAT1 2016-05-02 03:56:23 2.5m 10%-25%
13 View V20160502_035804X_1A VNREDSAT1 2016-05-02 03:58:04 2.5m 10%-25%
14 View V20160502_035806X_1A VNREDSAT1 2016-05-02 03:58:06 2.5m 10%-25%
15 View V20160502_035808X_1A VNREDSAT1 2016-05-02 03:58:08 2.5m 10%-25%
16 View V20160504_033337X_1A VNREDSAT1 2016-05-04 03:33:37 2.5m 10%-25%
17 View V20160507_034658X_1A VNREDSAT1 2016-05-07 03:46:58 2.5m 10%-25%
18 View V20160507_034811X_1A VNREDSAT1 2016-05-07 03:48:11 2.5m <10%
19 View V20160507_034814X_1A VNREDSAT1 2016-05-07 03:48:14 2.5m 10%-25%
20 View V20160507_035045X_1A VNREDSAT1 2016-05-07 03:50:45 2.5m 10%-25%
21 View V20160510_040031X_1A VNREDSAT1 2016-05-10 04:00:31 2.5m 10%-25%
22 View V20160510_040034X_1A VNREDSAT1 2016-05-10 04:00:34 2.5m 10%-25%
23 View V20160510_040036X_1A VNREDSAT1 2016-05-10 04:00:36 2.5m 10%-25%
24 View V20160510_040039X_1A VNREDSAT1 2016-05-10 04:00:39 2.5m 10%-25%
25 View V20160510_040041X_1A VNREDSAT1 2016-05-10 04:00:41 2.5m 10%-25%
26 View V20160512_033658X_1A VNREDSAT1 2016-05-12 03:36:58 2.5m 10%-25%
27 View V20160512_033831X_1A VNREDSAT1 2016-05-12 03:38:31 2.5m <10%
28 View V20160512_033834X_1A VNREDSAT1 2016-05-12 03:38:34 2.5m 10%-25%
29 View V20160512_033952X_1A VNREDSAT1 2016-05-12 03:39:52 2.5m 10%-25%
30 View V20160512_033955X_1A VNREDSAT1 2016-05-12 03:39:55 2.5m 10%-25%
31 View V20160517_032817X_1A VNREDSAT1 2016-05-17 03:28:17 2.5m 10%-25%

 

OTHER DOCUMENTS