Giới thiệu
Chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng

 

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG                                                                                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
     CỤC VIỄN THÁM QUỐC GIA                                                                                                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

              Số: 01 /QĐ-VTQG                                                                                                             Hà Nội, ngày 16 tháng 9  năm 2013


QUYẾT ĐỊNH
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn
và cơ cấu tổ chức của Văn phòng

 

CỤC TRƯỞNG CỤC VIỄN THÁM QUỐC GIA

Căn cứ Nghị định số 21/2013/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Căn cứ Quyết định số 1166/QĐ-BTNMT ngày 17 tháng 7 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Viễn thám quốc gia;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Cục Viễn thám quốc gia,


QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Vị trí và chức năng
Văn phòng là tổ chức trực thuộc Cục Viễn thám quốc gia có chức năng tham mưu giúp Cục trưởng tổng hợp thông tin quản lý phục vụ chỉ đạo, điều hành, điều phối chương trình làm việc của lãnh đạo Cục, các đơn vị trực thuộc Cục theo chương trình, kế hoạch công tác; quản lý, tổ chức thực hiện công tác hành chính, quản trị, văn thư, lưu trữ, tổ chức cán bộ, thi đua khen thưởng và cải cách hành chính; quản lý công tác tài chính kế toán, tài sản theo đơn vị dự toán cấp III của cơ quan Cục.
Văn phòng là đơn vị dự toán cấp III, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản theo quy định của pháp luật.
Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn
1. Xây dựng, trình Cục trưởng Chương trình, kế hoạch công tác định kỳ, hàng năm, Quy chế làm việc, Nội quy của Cục và tổ chức, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện sau khi được ban hành.
2. Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch ngân sách nhà nước hàng năm được giao; thực hiện công tác tài chính đối với đơn vị dự toán cấp III.
          3. Chủ trì hoặc phối hợp tổ chức các cuộc họp, hội nghị, hội thảo, các buổi làm việc của Lãnh đạo Cục; chuẩn bị cho các chuyến đi công tác của Lãnh đạo Cục.
 4. Thực hiện nhiệm vụ tổng hợp lịch làm việc tuần, chương trình công tác tháng, quý của Lãnh đạo Cục; phối hợp chuẩn bị tài liệu, ghi biên bản các cuộc họp do Lãnh đạo Cục chủ trì; thông báo ý kiến kết luận, chỉ đạo của Lãnh đạo Cục.
5. Tổ chức thực hiện công tác hành chính, quản trị, văn thư, lưu trữ, thông tin, bảo mật của cơ quan Cục;.
6. Trình Cục trưởng đề án về tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, biên chế, phương án thành lập, tổ chức lại, giải thể các đơn vị trực thuộc Cục; phân loại, xếp hạng, đổi mới cơ chế hoạt động của các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Cục.
          7. Trình Cục trưởng quy hoạch, kế hoạch phát triển đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý; kế hoạch luân chuyển cán bộ; quy định về quản lý, đánh giá, bổ nhiệm, miễn nhiệm công chức, viên chức; quy định tiêu chuẩn cán bộ lãnh đạo quản lý thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Cục trưởng; kế hoạch tuyển dụng công chức, viên chức hàng năm của các đơn vị trực thuộc Cục; tổ chức tuyển dụng công chức, viên chức theo phân cấp của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.
8. Trình Cục trưởng quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, miễn nhiệm, xin từ chức, tiếp nhận, điều động, biệt phái, chuyển công tác, chuyển đổi vị trí công tác, kỷ luật đối với công chức, viên chức thuộc thẩm quyền của Cục trưởng; quyết định cử cán bộ, công chức, viên chức của Cục đi công tác, tham dự hội nghị, hội thảo ở nước ngoài; học tập, đào tạo, bồi dưỡng trong nước và ngoài nước và các trường hợp khác theo phân cấp, ủy quyền của Bộ trưởng.
9. Trình Cục trưởng quyết định theo thẩm quyền hoặc đề nghị Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quyết định việc nâng ngạch, chuyển ngạch, xếp ngạch, nâng bậc lương, giải quyết về chế độ, chính sách đối với công chức, viên chức, người lao động thuộc các đơn vị thuộc Cục.
10. Thực hiện việc lập sổ, đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và phối hợp giải quyết các chế độ thai sản, thôi việc, hưu trí, tử tuất đối với công chức, người lao động thuộc khối cơ quan Cục.
11. Lập kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức; phối hợp lập kế hoạch và tổ chức đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ về viễn thám cho công chức, viên chức của Cục và của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
12. Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện công tác thi đua, khen thưởng, tổ chức các phong trào thi đua, đề xuất cải tiến, đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; trình Cục trưởng quyết định khen thưởng hoặc trình cấp có thẩm quyền khen thưởng đối với tập thể và cá nhân có thành tích theo quy định của pháp luật.
13. Chủ trì thực hiện việc cải cách hành chính theo chương trình, kế hoạch cải cách hành chính của Bộ Tài nguyên và Môi trường và của Cục; tổ chức thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, đổi mới lề lối và phương thức làm việc, hiện đại hóa công sở; ứng dụng công nghệ thông tin để phục vụ công tác quản lý, điều hành của Lãnh đạo Cục; tổ chức quản lý mạng, trang thông tin điện tử của Cục.
14. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức khánh tiết, lễ kỷ niệm các ngày lễ, ngày tết, ngày truyền thống của ngành, của Cục.
15. Quản lý cơ sở vật chất, tài sản, kinh phí hoạt động, bảo đảm phương tiện, điều kiện làm việc cho hoạt động của cơ quan Cục; thực hiện công tác cải tạo, sửa chữa, bảo dưỡng trụ sở cơ quan Cục và nhiệm vụ xây dựng cơ bản của khác của Cục.
16. Tổ chức thực hiện công tác bảo vệ an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, phòng cháy, chữa cháy, phòng chống thiên tai, quốc phòng – an ninh và y tế cơ quan Cục.
17. Tham gia thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo phân công của Cục trưởng.
          18. Thường trực hội đồng tuyển dụng, xét nâng bậc lương, xếp chuyển ngạch, bậc lương, thi đua - khen thưởng, kỷ luật của Cục.
19. Hướng dẫn, kiểm tra công tác hành chính, quản trị, tổ chức cán bộ, thi đua khen thưởng đối với các đơn vị trực thuộc Cục.
20. Xây dựng trình Cục trưởng kế hoạch dài hạn và hàng năm của Văn phòng.
21. Thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ thuộc lĩnh vực công tác được giao.
22. Quản lý công chức, người lao động, tài chính và tài sản thuộc Văn phòng theo phân cấp quản lý của Cục trưởng.
23. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Cục trưởng giao.
Điều 3. Cơ cấu tổ chức
1. Văn phòng có Chánh Văn phòng và không quá 02 Phó Chánh Văn phòng.
Chánh Văn phòng chịu trách nhiệm trước Cục trưởng về các nhiệm vụ được giao; xây dựng Quy chế làm việc và điều hành mọi hoạt động của Văn phòng.
Phó Chánh Văn phòng giúp việc Chánh Văn phòng, chịu trách nhiệm trước Chánh Văn phòng về các lĩnh vực công tác được phân công.
2. Công chức của Văn phòng làm việc theo chế độ chuyên viên; nhiệm vụ của công chức, người lao động thuộc Văn phòng do Chánh Văn phòng phân công, bố trí theo vị trí việc làm.
Điều 4. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Chánh Văn phòng, Trưởng các phòng chức năng và Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Cục chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 
Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Lãnh đạo Cục ;
- Đảng ủy, Công đoàn, Đoàn Thanh niên CS
Hồ Chí Minh, Chi hội Cựu chiến binh Cục;
- Lưu: VT.
 
                                                       CỤC TRƯỞNG
 
 
                                                                    (Đã ký)
 
 
                                                   Nguyễn Xuân Lâm
GIỚI THIỆU KHÁC