Giới thiệu
Lãnh đạo và nhân viên Phòng Quản lý hoạt động viễn thám

Lãnh đạo và nhân viên Phòng Quản lý hoạt động viễn thám
 

A.   Lãnh đạo phòng
STT Họ và tên Chức vụ Điện thoại cơ quan Số máy lẻ Email
1 Trần Tuấn Đạt Trưởng phòng 0247.106.1066 1501 ttdat@monre.gov.vn
B.   Chuyên viên
1 Vũ Thị Bích Ngọc Chuyên viên 0247.106.1066 1502 vbngoc_cvt@monre.gov.vn
2 Nguyễn Thị Minh Cầm Chuyên viên 0247.106.1066 1502 ntmcam@monre.gov.vn
3 Nguyễn Thị Thu Hằng Chuyên viên 0247.106.1066 1502 thuhang1@monre.gov.vn
4 Nguyễn Thị Hồng Duyên Chuyên viên 0247.106.1066 1502 nthduyen@monre.gov.vn
GIỚI THIỆU KHÁC