Giới thiệu
Lãnh đạo và nhân viên Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế

 

 Lãnh đạo và nhân viên Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế
 

A.   Lãnh đạo phòng
STT Họ và tên Chức vụ Điện thoại cơ quan Số máy lẻ Email
1 Nghiêm Văn Tuấn Trưởng phòng 0247.106.1066 1401 nvtuan_cvt@monre.gov.vn
B.   Chuyên viên
1 Phạm Thị Quy Chuyên viên 0247.106.1066 1402 ptquy@monre.gov.vn
2 Nguyễn Thị Thu Hà Chuyên viên 0247.106.1066 1403  nttha_cvt@monre.gov.vn
3 Phạm Kiều Nga Chuyên viên 0247.106.1066 1403 ptknga@monre.gov.vn
4 Tạ Thị Vân Anh Chuyên viên 0247.106.1066 1403 tvanh_cvt@monre.gov.vn
GIỚI THIỆU KHÁC