Giới thiệu
Lãnh đạo và nhân viên Phòng Kế toán - Tài chính

 Lãnh đạo và nhân viên Phòng Tài chính - Kế toán 

 
A.   Lãnh đạo phòng
STT Họ và tên Chức vụ Điện thoại cơ quan Số máy lẻ Email
1 Vũ Thị Lành Trưởng phòng 0247.106.1066 1601 vtlanh_cvt@monre.gov.vn
B.   Chuyên viên
1 Tạ Thanh Hương Chuyên viên 0247.106.1066 1602 tahuong@monre.gov.vn
2 Nguyễn Ngọc Diệp Chuyên viên 0247.106.1066 1602 nngocdiep@monre.gov.vn
3 Đinh Quang Phát Chuyên viên 0247.106.1066 1602 dqphat@monre.gov.vn
4 Trần Minh Tuấn Chuyên viên 0247.106.1066 1602 tmtuan@monre.gov.vn
GIỚI THIỆU KHÁC