Giới thiệu
Chức năng, nhiệm vụ của Phòng Tài chính - Kế toán

 

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG                                                                                   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
     CỤC VIỄN THÁM QUỐC GIA                                                                                                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


               Số: 06 /QĐ-VTQG                                                                                                             Hà Nội, ngày 16 tháng 9  năm 2013


QUYẾT ĐỊNH
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn
và cơ cấu tổ chức của Phòng Tài chính - Kế toán


CỤC TRƯỞNG CỤC VIỄN THÁM QUỐC GIA

Căn cứ Nghị định số 21/2013/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Căn cứ Quyết định số 1166/QĐ-BTNMT ngày 17 tháng 7 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Viễn thám quốc gia;

Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tài chính - Kế toán và Chánh Văn phòng Cục Viễn thám quốc gia,


QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Vị trí và chức năng
Phòng Tài chính - Kế toán là tổ chức trực thuộc Cục Viễn thám quốc gia có chức năng tham mưu giúp Cục trưởng quản lý công tác tài chính, kế toán của Cục.
Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn
1. Chủ trì xây dựng trình Cục trưởng các văn bản, hướng dẫn về cơ chế, chính sách, tài chính - kế toán.
2. Giúp Cục trưởng tổng hợp dự toán thu, chi ngân sách nhà nước và phương án phân bổ, điều chỉnh, giao dự toán ngân sách hàng năm cho các đơn vị sử dụng ngân sách trực thuộc Cục.
3. Thực hiện công tác tài chính - kế toán của Cục theo trách nhiệm của đơn vị dự toán cấp II; quản lý, hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra các đơn vị dự toán cấp III thuộc Cục trong việc thực hiện công tác tài chính - kế toán theo quy định; tổng hợp báo cáo quyết toán tài chính các nguồn kinh phí của Cục.
4. Chủ trì thẩm định dự toán đối với các chương trình, đề án, dự án, các đề tài khoa học.
5. Thực hiện công khai phân bổ và giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước; công khai quyết toán các nguồn kinh phí.
6. Chủ trì tổng hợp quyết toán, thẩm định quyết toán vốn đầu tư, công tác kiểm kê tài sản của Cục.
7. Tham gia thẩm định các đề án, dự án, nhiệm vụ chuyên môn, các danh mục, dự toán mua sắm, sửa chữa và xử lý tài sản thuộc phạm vi quản lý của Cục.
8. Tham gia xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật, đơn giá sản phẩm viễn thám.
9. Tham gia ý kiến về việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật đối với kế toán trưởng, hoặc người phụ trách công tác kế toán của các đơn vị trực thuộc Cục.
10. Xây dựng trình Cục trưởng kế hoạch dài hạn và hàng năm của Phòng.
11. Thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ thuộc lĩnh vực công tác được giao.
12. Quản lý công chức và tài sản thuộc Phòng theo phân cấp quản lý của Cục trưởng.
13. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Cục trưởng giao.
Điều 3. Cơ cấu tổ chức
1. Phòng Tài chính - Kế toán có Trưởng phòng và không quá 02 Phó Trưởng phòng.
Trưởng phòng chịu trách nhiệm trước Cục trưởng về các nhiệm vụ được giao; xây dựng Quy chế làm việc và điều hành mọi hoạt động của Phòng.
Phó Trưởng phòng giúp việc Trưởng phòng, chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng về các lĩnh vực công tác được phân công.
2. Công chức của Phòng Tài chính - Kế toán làm việc theo chế độ chuyên viên; nhiệm vụ của công chức thuộc Phòng do Trưởng phòng phân công, bố trí theo vị trí việc làm.
Điều 4. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Chánh Văn phòng, Trưởng phòng Tài chính - Kế toán, Trưởng các phòng chức năng và Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Cục chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 
Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Lãnh đạo Cục ;
- Đảng ủy, Công đoàn, Đoàn Thanh niên CS
Hồ Chí Minh, Chi hội Cựu chiến binh Cục;
- Lưu: VT.
 
                                                      CỤC TRƯỞNG
 
 
 
                                                                  (Đã ký)
 
 
 
                                                   Nguyễn Xuân Lâm
GIỚI THIỆU KHÁC