Giới thiệu
Lãnh đạo và nhân viên Phòng Kế hoạch

 

  Lãnh đạo và nhân viên Phòng Kế hoạch 

 
A.   Lãnh đạo phòng
STT Họ và tên Chức vụ Điện thoại cơ quan Số máy lẻ Email
1 Phạm Hà Giang Trưởng phòng 0247.106.1066 1301 phgiang@monre.gov.vn
B.   Chuyên viên
1 Vũ Thị Thủy Chuyên viên 0247.106.1066 1302 vtthuy@monre.gov.com 
2 Nguyễn Thị Bích Lan Chuyên viên 0247.106.1066 1302 ntblan@monre.gov.vn
3 Nguyễn Thị Phương Hoa Chuyên viên 0247.106.1066 1302 nphoa_cvt@monre.gov.com
4 Lê Thị Yến Chuyên viên 0247.106.1066 1303  
5 Nguyễn Dương Anh Chuyên viên 0247.106.1066 1303 nduonganh@monre.gov.com 
GIỚI THIỆU KHÁC