Giới thiệu
Lãnh đạo và nhân viên Phòng Cơ sở hạ tầng viễn thám

Lãnh đạo và nhân viên Phòng Cơ sở hạ tầng viễn thám

  
 
A.   Lãnh đạo Phòng
STT Họ và tên Chức vụ Điện thoại cơ quan Số máy lẻ Email
1 Nguyễn Văn Hùng  Trưởng phòng  0247.106.1066 1201 nvhung_cvt@monre.gov.vn
B.   Chuyên viên
2 Nguyễn Việt An Chuyên viên 0247.106.1066 1202 nvan@monre.gov.vn
3 Nguyễn Thị Thu Hiền Chuyên viên 0247.106.1066 1202 nthuhien@monre.gov.vn
4 Nguyễn Hương Liên Chuyên viên 0247.106.1066 1202 nhlien@monre.gov.vn
5 Đào Thu Hằng Chuyên viên 0247.106.1066 1202 dthang_cvt@monre.gov.vn
6 Nguyễn Thị Hiền Chuyên viên 0247.106.1066 1202  
 
GIỚI THIỆU KHÁC