Giới thiệu
Lãnh đạo và nhân viên Văn phòng

  Lãnh đạo và nhân viên Văn phòng
 

A.   Lãnh đạo Văn phòng
STT Họ và tên Chức vụ Điện thoại cơ quan Số máy lẻ Email
1 Lê Minh Quang Chánh Văn phòng 0247.106.1066 1001 lmquang@monre.gov.vn
B.   Chuyên viên
1 Đặng Thế Chính Chuyên viên 0247.106.1066 1004 dtchinh_cvt@monre.gov.vn
2 Nguyễn Thị Thu Chuyên viên 0247.106.1066 1003 ntthu_cvt@monre.gov.vn
3 Nguyễn Thị Hằng Chuyên viên 0247.106.1066 1004 nthang_cvt@monre.gov.vn
4 Dương Thị Thu Hương Chuyên viên 0247.106.1066 1003 dthuhuong_cvt@monre.gov.vn
5 Phạm Thanh Sơn Chuyên viên 0247.106.1066 1000 ptson_cvt@monre.gov.vn
6 Hà Văn Chung Chuyên viên 0247.106.1066 1000 hvchung@monre.gov.vn
7 Nguyễn Đình Sơn Chuyên viên 0247.106.1066 1006 ndson@monre.gov.vn
8 Lê Thị Kim Thoa Chuyên viên 0247.106.1066   ltkthoa@monre.gov.vn
9 Nguyễn Văn Thắng Lái xe 0247.106.1066 1005  
10 Kiều Văn Dương Chuyên viên 0247.106.1066 1002 kvduong@monre.gov.vn
11 Lê Anh Trung Chuyên viên 0247.106.1066 1003 trung.leanh86@gmail.com
GIỚI THIỆU KHÁC