Giới thiệu
Lãnh đạo và nhân viên Phòng Công nghệ viễn thám

 

Lãnh đạo và nhân viên Phòng Công nghệ viễn thám
 

A.   Lãnh đạo Phòng
STT Họ và tên Chức vụ Điện thoại cơ quan Số máy lẻ Email
1 Lê Quốc Hưng Trưởng phòng 0247.106.1066 1101 lqhung_cvt@monre.gov.vn
B.   Chuyên viên
1 Vũ Thị Tuyết Chuyên viên 0247.106.1066 1102 vttuyet_cvt@monre.gov.vn
2 Kiều Thị Thanh Tâm Chuyên viên 0247.106.1066 1102 ktttam@monre.gov.vn
3 Trần Thị Mai Nhung Chuyên viên 0247.106.1066 1102  
GIỚI THIỆU KHÁC