Giới thiệu
Lãnh đạo Đài Viễn thám Trung ương


Giám đốc
Lê Minh Sơn

                           

                                          Phó Giám đốc                                        Phó Giám đốc                                      Phó Giám đốc

                                                                                                       Lê Minh Huệ

 

Danh sách cán bộ lãnh đạo, quản lý đơn vị

 

TT Họ và tên Chức vụ, chức danh Số điện thoại cơ quan Địa chỉ thư điện tử (Email)
I Lãnh đạo Trung tâm
1 Lê Minh Sơn Bí thư Chi bộ, Giám đốc 024.37638824 lminhson@monre.gov.vn
 
2 Nguyễn Ngọc Quang Phó Giám đốc 024.37 638 839 quangavril@yahoo.com
3 Lê Minh Huệ Phó Giám đốc 024 37 638 839 minhhuersc@gmail.com
II Lãnh đạo các phòng
1 Phòng Hành chính tổng hợp
1.1 Đặng Thu Hương Trưởng phòng 024.37639756 thuhuong@monre.gov.vn
1.2 Lê Thị Mai Phụ trách Kế toán  
2 Phòng Kế hoạch - Kỹ thuật
2.1 Lê Minh Huệ Trưởng phòng   lmhue@monre.gov.vn
3 Trạm thu ảnh Viễn thám
3.1 Nguyễn Ngọc Quang Trưởng phòng 024.37639770 nngocquang@monre.gov.vn
4 Phòng Xử lý và Phân tích dữ liệu Viễn thám
4.1 Đinh Ngọc Trí Trưởng phòng    
III Các tổ chức xã hội
1 Công đoàn
1.1 Đặng Thu Hương Chủ tịch   thuhuong@monre.gov.vn
2 Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh
2.1 Trần Thị Mỹ An Bí thư Chi đoàn    

   
 


 

GIỚI THIỆU KHÁC