Giới thiệu
Lãnh đạo và nhân viên Trung tâm Viễn thám miền Nam


Phó Giám đốc Phụ trách
Đặng Thị Mỹ Lan

                           

                                                    Phó Giám đốc                        Phó Giám đốc                        Phó Giám đốc
                                                  

                                                                    Danh sách lãnh đạo, quản lý đơn vị

 

TT Họ và tên Chức vụ, chức danh Số điện thoại cơ quan Địa chỉ thư điện tử (Email)
I Lãnh đạo Trung tâm
1 Đặng Thị Mỹ Lan  Phó Giám đốc Phụ trách 08 38448766 dtmlan@monre.gov.vn
 
II Lãnh đạo các phòng
1 Phòng Hành chính tổng hợp
1.1 Trần Anh Đức Trưởng phòng 08 39976578 taduc@monre.gov.vn
2 Phòng Kế hoạch - Kỹ thuật
2.1 Phạm Vĩnh Hà Phó Trưởng phòng 04 37759980 phamvinhha.nrsc@gmail.com
3 Phòng bản đồ và cơ sở dữ liệu
3.1 Trương Thị Thanh Thúy Trưởng phòng 08 39972065 thanhthuyrsc@yahoo.com
4 Phòng ảnh viễn thám và địa tin học
4.1 Phạm Quốc Phi Phụ trách phòng 08 39976578 phirsc85@gmail.com

 

GIỚI THIỆU KHÁC