Giới thiệu
Chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Thông tin và Dữ liệu viễn thấm

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG                                                                                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
     CỤC VIỄN THÁM QUỐC GIA                                                                                                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

             Số: 82 /QĐ-VTQG                                                                                                           Hà Nội, ngày 30 tháng  12 năm 2013               


QUYẾT ĐỊNH
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin và Dữ liệu viễn thám

CỤC TRƯỞNG CỤC VIỄN THÁM QUỐC GIA

Căn cứ Nghị định số 21/2013/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Căn cứ Quyết định số 1166/QĐ-BTNMT ngày 17 tháng 7 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Viễn thám quốc gia;

Theo đề nghị của Giám đốc Trung tâm Thông tin và Dữ liệu viễn thám và Chánh Văn phòng Cục Viễn thám quốc gia,


QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Vị trí và chức năng
Trung tâm Thông tin và Dữ liệu viễn thám là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Cục Viễn thám quốc gia, có chức năng tổ chức thực hiện các nhiệm vụ xây dựng, quản lý Cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia, Siêu dữ liệu viễn thám quốc gia và kiểm định chất lượng sản phẩm viễn thám phục vụ giám sát tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường, phòng tránh thiên tai, phát triển kinh tế xã hội và an ninh quốc phòng; thực hiện các dịch vụ về viễn thám theo quy định của pháp luật.
Trung tâm Thông tin và Dữ liệu viễn thám là đơn vị dự toán cấp III, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản theo quy định của pháp luật.
Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn
1. Xây dựng, trình Cục trưởng kế hoạch dài hạn, năm (5) năm, hàng năm về hoạt động của Trung tâm và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.
2. Xây dựng, quản lý, vận hành, khai thác Cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia, Siêu dữ liệu viễn thám quốc gia và mạng lưới truyền dẫn, phân phối dữ liệu viễn thám theo phân công của Cục trưởng.
3. Xây dựng, cập nhật và phát hành thông tin về danh mục dữ liệu viễn thám quốc gia và tham gia công bố siêu dữ liệu viễn thám quốc gia.
4. Chủ trì kiểm định chất l­ượng các công trình, sản phẩm viễn thám đ­ược đầu t­ư bằng ngân sách nhà nư­ớc do Cục làm chủ đầu tư; kiểm định chất l­ượng các công trình, sản phẩm viễn thám của các đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện theo kế hoạch Bộ giao và theo yêu cầu của các bộ, ngành và địa ph­ương.
5. Thu thập, quản lý, vận hành, khai thác cơ sở dữ liệu chuyên đề phục vụ giám sát tài nguyên thiên nhiên, môi trường và thiên tai bằng công nghệ viễn thám theo phân công của Cục trưởng.
6. Thực hiện các chương trình, đề án, dự án, nhiệm vụ chuyên môn theo phân công của Cục trưởng.
7. Ứng dụng công nghệ viễn thám và hệ thống thông tin địa lý trong việc thành lập Atlas và bản đồ chuyên đề phục vụ công tác điều tra, đánh giá và giám sát tài nguyên, môi trường, thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu.
8. Tổ chức các hoạt động dịch vụ ứng dụng công nghệ viễn thám và hệ thống thông tin địa lý trong giám sát tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường, phòng tránh thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu, phục vụ an ninh quốc phòng và phát triển kinh tế - xã hội.
9. Sản xuất dữ liệu và sản phẩm viễn thám phục vụ cho việc cung cấp dữ liệu cho các tổ chức, cá nhân theo phân công của Cục trưởng.
10. Tham gia xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế, chính sách,  tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, định mức kinh tế - kỹ thuật trong lĩnh vực viễn thám theo phân công của Cục trưởng.
11. Thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học, tham gia thực hiện tư vấn, đào tạo và chuyển giao công nghệ, dịch vụ khoa học kỹ thuật về cơ sở hạ tầng thông tin không gian.
12. Tham gia thực hiện các hoạt động về hợp tác quốc tế và hợp tác liên ngành về viễn thám trong lĩnh vực giám sát tài nguyên và môi trường.
13. Quản lý tổ chức, viên chức, lao động, tài chính và tài sản thuộc Trung tâm theo phân cấp của Cục; thực hiện trách nhiệm của đơn vị dự toán cấp III theo quy định của pháp luật.
14. Thực hiện cải cách hành chính theo chương trình, kế hoạch cải cách hành chính của Cục và phân công của Cục trưởng.
15. Thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao.
16. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Cục trưởng giao.
Điều 3. Lãnh đạo Trung tâm 
Trung tâm Thông tin và Dữ liệu viễn thám có Giám đốc và không quá 03 Phó Giám đốc.
Giám đốc Trung tâm Thông tin và Dữ liệu viễn thám chịu trách nhiệm trước Cục trưởng về các nhiệm vụ được giao và chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hoạt động của Trung tâm; quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn các tổ chức trực thuộc; xây dựng quy chế làm việc và điều hành mọi hoạt động của Trung tâm.
Phó Giám đốc giúp việc Giám đốc, chịu trách nhiệm trước Giám đốc về các lĩnh vực công tác được phân công.
Điều 4. Cơ cấu tổ chức
1. Phòng Hành chính tổng hợp.
2. Phòng Kế hoạch - Kỹ thuật.
3. Phòng Cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia.
4. Phòng Thông tin dữ liệu viễn thám.
5. Phòng Kiểm định chất lượng sản phẩm viễn thám.
Điều 5. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2014.
Chánh Văn phòng, Giám đốc Trung tâm Thông tin và Dữ liệu viễn thám và Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Cục chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 
Nơi nhận: 
- Như Điều 5;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường (để báo cáo);
- Lãnh đạo Cục ;
- Đảng ủy, Công đoàn, Đoàn TNCS
Hồ Chí Minh, Chi hội Cựu chiến binh Cục;
- Lưu: VT.
 
 
                                                      CỤC TRƯỞNG
 
 
 
                                                                  (Đã ký)
 
 
                                                   Nguyễn Xuân Lâm
GIỚI THIỆU KHÁC