Giới thiệu
Lãnh đạo và nhân viên Trung tâm Thông tin và Dữ liệu viễn thám

 


Giám đốc
Đặng Thị Liên

                           
Phó Giám đốc                         Phó Giám đốc                         Phó Giám đốc

                                                    Nguyễn Hà Phú
Danh sách cán bộ lãnh đạo, quản lý đơn vị

 

TT Họ và tên Chức vụ Năm sinh Email Số điện thoại cơ quan
1 Đặng Thị Liên Giám đốc 16/03/1974 danglienrsc@gmail.com 0243.7638847
2 Nguyễn Hà Phú Phó giám đốc 22/12/1974 nhp_1974@Yahoo.com.vn 02437639241
3 Đỗ Thị Thanh Linh Phụ trách phòng hành chính tổng hơp- Phụ trách kế toán 23/7/1981 dothanhlinh@gmail.com 0243.7638847
4 Lê Minh Tuấn Trưởng phòng kế hoạch kỹ thuật 06/7/1980 Minhtuan0607@hotmail.com 0243.7639239
5 Nguyễn Thị Trang Nhung Trưởng phòng Thông tin dữ liệu viễn thám 17/3/1978 trangnhungrsc@gmail.com 0243.7638847
6 Lê Thị Huệ Lâm Trưởng phòng kiểm định chất lượng sản phẩm viễn thám 31/12/1973 huelamrsc@gmail.com 0243.7638847
7 Nguyễn Thị Thục Anh Trưởng phòng cơ sở dữ liệu viễn thám 08/11/1971 anh.itc@gmail.com 0243.7639240
GIỚI THIỆU KHÁC