Giới thiệu
Chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Thành lập và Hiện chỉnh bản đồ viễn thám

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG                                                                                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
     CỤC VIỄN THÁM QUỐC GIA                                                                                                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

               Số: 86 /QĐ-VTQG                                                                                                         Hà Nội, ngày 30 tháng  12 năm 2013QUYẾT ĐỊNH
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của
Trung tâm 
Thành lập và Hiện chỉnh bản đồ viễn thám

CỤC TRƯỞNG CỤC VIỄN THÁM QUỐC GIA

Căn cứ Nghị định số 21/2013/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Căn cứ Quyết định số 1166/QĐ-BTNMT ngày 17 tháng 7 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Viễn thám quốc gia;

Theo đề nghị của Giám đốc Trung tâm Thành lập và Hiện chỉnh bản đồ viễn thám và Chánh Văn phòng Cục Viễn thám quốc gia,


QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Vị trí và chức năng
Trung tâm Thành lập và Hiện chỉnh bản đồ viễn thám là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Cục Viễn thám quốc gia, có chức năng tổ chức thực hiện nhiệm vụ thành lập và hiện chỉnh bản đồ; xây dựng và cập nhật cơ sở dữ liệu nền thông tin địa lý bằng công nghệ viễn thám phục vụ giám sát tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường, phòng tránh thiên tai, phát triển kinh tế xã hội và an ninh quốc phòng và thực hiện các dịch vụ về viễn thám theo quy định của pháp luật.
Trung tâm Thành lập và Hiện chỉnh bản đồ viễn thám là đơn vị dự toán cấp III, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản theo quy định của pháp luật.
Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn
1. Xây dựng, trình Cục trưởng kế hoạch dài hạn, năm (05) năm, hàng năm về hoạt động của Trung tâm và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.
2. Tổ chức thực hiện nhiệm vụ thành lập và hiện chỉnh hệ thống bản đồ địa hình quốc gia các tỷ lệ; xây dựng và cập nhật cơ sở dữ liệu nền thông tin địa lý bằng công nghệ viễn thám.
3. Thực hiện các chương trình, đề án, dự án, nhiệm vụ theo sự phân công của Cục trưởng.
4. Thành lập các loại bản đồ chuyên đề phục vụ quản lý tài nguyên, môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng bằng công nghệ viễn thám.
5. Tổ chức thực hiện các hoạt động dịch vụ kỹ thuật, tư vấn, đào tạo và chuyển giao công nghệ trong công tác thành lập và hiện chỉnh bản đồ địa hình, bản đồ chuyên đề, đo đạc bản đồ, quản lý đất đai, địa giới hành chính, tài nguyên nước, bảo tồn đa dạng sinh học, đánh giá tác động môi trường, ô nhiễm môi trường  bằng công nghệ viễn thám.
6. Tham gia công tác kiểm định chất lượng công trình, sản phẩm viễn thám, đo đạc bản đồ, địa chính và địa giới hành chính.
7. Tham gia xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế, chính sách,  tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, định mức kinh tế - kỹ thuật về viễn thám theo phân công của Cục trưởng.
8. Tham gia thực hiện công tác khảo sát và lập đề án, dự án, thiết kế kỹ thuật - dự toán cho các công trình sử dụng công nghệ viễn thám.
9. Thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ, dự án sản xuất thử nghiệm, ứng dụng và phát triển công nghệ viễn thám và địa tin học.
10. Tham gia thực hiện các hoạt động về  hợp tác quốc tế về thành lập và hiện chỉnh bản đồ bằng viễn thám theo sự phân công của Cục.
11. Quản lý tổ chức, viên chức, lao động, tài chính và tài sản thuộc Trung tâm theo phân cấp của Cục; thực hiện trách nhiệm của đơn vị dự toán cấp III theo quy định của pháp luật.
12. Thực hiện cải cách hành chính theo chương trình, kế hoạch cải cách hành chính của Cục và phân công của Cục trưởng.
13. Thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao.
14. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Cục trưởng giao.
Điều 3. Lãnh đạo Trung tâm 
Trung tâm Thành lập và Hiện chỉnh bản đồ viễn thám có Giám đốc và không quá 03 Phó Giám đốc.
Giám đốc Trung tâm Thành lập và Hiện chỉnh bản đồ viễn thám chịu trách nhiệm trước Cục trưởng về các nhiệm vụ được giao và chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hoạt động của Trung tâm; quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn các tổ chức trực thuộc; xây dựng quy chế làm việc và điều hành mọi hoạt động của Trung tâm.
Phó Giám đốc giúp việc Giám đốc, chịu trách nhiệm trước Giám đốc về các lĩnh vực công tác được phân công.
Điều 4. Cơ cấu tổ chức
1. Phòng Hành chính tổng hợp.
2. Phòng Kế hoạch - Kỹ thuật.
3. Phòng Hiện chỉnh bản đồ.
4. Phòng Bản đồ chuyên đề và Hệ thống thông tin địa lý.
5. Phòng Phát triển ứng dụng viễn thám.
Điều 5. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2014.
Chánh Văn phòng, Giám đốc Trung tâm Thành lập và Hiện chỉnh bản đồ viễn thám và Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Cục chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

 
Nơi nhận: 
- Như Điều 5;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường (để báo cáo);
- Lãnh đạo Cục;
- Đảng ủy, Công đoàn, Đoàn TNCS
Hồ Chí Minh, Chi hội Cựu chiến binh Cục;
- Lưu: VT.
 
                                                       CỤC TRƯỞNG
 
 
 
                                                                  (Đã ký)
 

                                                   Nguyễn Xuân Lâm
GIỚI THIỆU KHÁC