Giới thiệu
Lãnh đạo và nhân viên Trung tâm Thành lập và Hiện chỉnh bản đồ viễn thámGiám đốc
Lê Hồng Sơn
 
                  

                                              Phó Giám đốc                                    Phó Giám đốc                                       Phó Giám đốc
                                               Trịnh Việt Nga                                 Nguyễn Văn Minh


Danh sách cán bộ lãnh đạo, quản lý đơn vị

A.   Lãnh đạo trung tâm
STT Họ và tên Chức danh Điện thoại cơ quan Email
1 Lê Hồng Sơn Giám đốc 024 3 7757174 lesonttvt@yahoo.com
2 Trịnh Việt Nga Phó Giám đốc 024 3 7750987 trvnga@yahoo.com
3 Nguyễn Văn Minh Phó Giám đốc   nvminhrsc@gmail.com
B.   Lãnh đạo các phòng
I. Phòng Hành chính tổng hợp
4 Tạ Thanh Huyền Phụ trách Kế toán 024 3 7755653 hoanang1982@yahoo.com.sg
II. Phòng Kế hoạch - Kỹ thuật
5 Vũ Văn Phong Phụ trách phòng 024 3 7755276 phongvv_77@yahoo.com
III. Phòng Phát triển ứng dụng viễn thám
6 Từ Xuân Lê Trưởng phòng   tuxuanle@yahoo.com
tuxunle69@gmail.com
IV. Phòng Hiện chỉnh bản đồ
7 Hoàng Đức Việt Trưởng phòng   vietp2001@gmail.com
V. Phòng Bản đồ chuyên đề và GIS
8 Nguyễn Văn Thế Phụ trách phòng   vietp2001@gmail.com
GIỚI THIỆU KHÁC