Giới thiệu
Lãnh đạo và nhân viên Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao công nghệ viễn thám


Giám đốc
Nguyễn Dư Khang
 
                     
Phó Giám đốc                           Phó Giám đốc                        Phó Giám đốc

                                                  Hồ Thị Vân Trang 


Danh sách cán bộ lãnh đạo, quản lý đơn vị
 

A.   Lãnh đạo trung tâm
STT Họ và tên Chức danh Điện thoại cơ quan Email
1 Nguyễn Dư Khang Giám đốc 024. 37 638 838 techinvie@gmail.com
2 Hồ Thị Vân Trang Phó Giám đốc 024. 37 638 828 hvtrangrsc@gmail.com
B.   Lãnh đạo các phòng
I. Phòng Hành chính tổng hợp
3 Vũ Thị Thu Thủy Phụ trách kế toán 024. 37 755 661 thuy.vt83@gmail.com
II. Phòng Kế hoạch - Kỹ thuật
5 Nghiêm Văn Ngọ Phó trưởng phòng   nvngorsc@gmail.com
III. Phòng Nghiên cứu và Chuyển giao công nghệ viễn thám
6 Nguyễn Lê Đặng Phó trưởng phòng   dangnguyen2211@gmail.com 
 nldang@monre.gov.vn
IV. Phòng Ứng dụng công nghệ viễn thám
7 Lê Trung Thông Phó trưởng phòng   Trungthongl@yahoo.com
GIỚI THIỆU KHÁC