Giới thiệu
Chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Giám sát tài nguyên môi trường và thiên tai

 BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG                                                                                  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
      CỤC VIỄN THÁM QUỐC GIA                                                                                                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                Số: 90 /QĐ-VTQG                                                                                                         Hà Nội, ngày 30 tháng  12 năm 2013


QUYẾT ĐỊNH
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của
Trung tâm Giám sát tài nguyên môi trường và thiên tai

 
CỤC TRƯỞNG CỤC VIỄN THÁM QUỐC GIA

Căn cứ Nghị định số 21/2013/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Căn cứ Quyết định số 1166/QĐ-BTNMT ngày 17 tháng 7 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Viễn thám quốc gia;

Theo đề nghị của Giám đốc Trung tâm Giám sát tài nguyên môi trường và thiên tai và Chánh Văn phòng Cục Viễn thám quốc gia,

                                                           

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Vị trí và chức năng
Trung tâm Giám sát tài nguyên môi trường và thiên tai là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Cục Viễn thám quốc gia, có chức năng tổ chức thực hiện các nhiệm vụ giám sát tài nguyên thiên nhiên, môi trường và thiên tai bằng công nghệ viễn thám phục vụ công tác quản lý nhà nước, phòng chống thiên tai, phát triển kinh tế - xã hội.
Trung tâm giám sát Tài nguyên môi trường và thiên tai là đơn vị dự toán cấp III, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản theo quy định của pháp luật.
Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn
1. Xây dựng, trình Cục trưởng kế hoạch dài hạn, năm (5) năm, hàng năm về hoạt động của Trung tâm và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.
2. Thực hiện giám sát và lập báo cáo định kỳ, đột xuất các hiện tượng, hiện trạng, biến động về tài nguyên, môi trường và thiên tai bằng công nghệ viễn thám và hệ thống thông tin địa lý.
3. Tổ chức các hoạt động điều tra, khảo sát thực địa để bổ sung, kiểm chứng các thông tin giám sát bằng viễn thám.
4. Thực hiện các chương trình, đề án, dự án, nhiệm vụ theo sự phân công của Cục trưởng.
5. Xây dựng, quản lý, vận hành và khai thác cơ sở dữ liệu giám sát tài nguyên thiên nhiên, môi trường và thiên tai bằng công nghệ viễn thám.
6. Tổ chức thực hiện các hoạt động dịch vụ kỹ thuật, tư vấn, đào tạo và chuyển giao công nghệ trong điều tra, giám sát tài nguyên nước, biển và hải đảo, môi trường, đất đai, đo đạc và bản đồ, địa chất khoáng sản, phòng tránh thiên tai và biến đổi khí hậu; thành lập bản đồ chuyên đề, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai và lập quy hoạch sử dụng đất.
7. Tham gia xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế, chính sách,  tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, định mức kinh tế - kỹ thuật về viễn thám theo phân công của Cục trưởng.
8. Tham gia công tác kiểm định chất lượng công trình, sản phẩm viễn thám, đo đạc bản đồ, địa chính, địa giới hành chính.
9. Tham gia thực hiện công tác khảo sát và lập thiết kế kỹ thuật - dự toán cho các dự án, các công trình sử dụng công nghệ viễn thám.
10. Tham gia thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học, dự án sản xuất thử nghiệm về ứng dụng, phát triển công nghệ viễn thám và hệ thống thông tin địa lý phục vụ điều tra, giám sát tài nguyên và môi trường, phòng tránh thiên tai.
11. Tham gia thực hiện các hoạt động về  hợp tác quốc tế và hợp tác liên ngành về viễn thám trong lĩnh vực giám sát tài nguyên, môi trường và phòng tránh thiên tai theo sự phân công của Cục trưởng Cục Viễn thám quốc gia.
12. Quản lý tổ chức, viên chức, lao động, tài chính và tài sản thuộc Trung tâm theo phân cấp của Cục; thực hiện trách nhiệm của đơn vị dự toán cấp III theo quy định của pháp luật.
13. Thực hiện cải cách hành chính theo chương trình, kế hoạch cải cách hành chính của Cục và phân công của Cục trưởng.
14. Thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao.
15. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Cục trưởng giao.
Điều 3. Lãnh đạo Trung tâm 
Trung tâm Giám sát tài nguyên môi trường và thiên tai có Giám đốc và không quá 03 Phó Giám đốc.
Giám đốc Trung tâm Giám sát tài nguyên môi trường và thiên tai chịu trách nhiệm trước Cục trưởng về các nhiệm vụ được giao và chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hoạt động của Trung tâm; quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn các tổ chức trực thuộc; xây dựng quy chế làm việc và điều hành mọi hoạt động của Trung tâm.
Phó Giám đốc giúp việc Giám đốc, chịu trách nhiệm trước Giám đốc về các lĩnh vực công tác được phân công..
Điều 4. Cơ cấu tổ chức
1. Phòng Hành chính tổng hợp.
2. Phòng Kế hoạch - Kỹ thuật.
3. Phòng Giám sát tài nguyên và môi trường.
4. Phòng Phân tích dữ liệu và thành lập bản đồ chuyên đề.
Điều 5. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2014.
Chánh Văn phòng, Giám đốc Trung tâm Giám sát tài nguyên môi trường và thiên tai và Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Cục chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

 
Nơi nhận: 
- Như Điều 5;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường (để báo cáo);
- Lãnh đạo Cục ; 
- Đảng ủy, Công đoàn, Đoàn TNCS
Hồ Chí Minh, Chi hội Cựu chiến binh Cục;
- Lưu: VT.
 
 
                                                      CỤC TRƯỞNG
 
 
 
                                                                  (Đã ký)
 
 
                                                   Nguyễn Xuân Lâm
GIỚI THIỆU KHÁC