Giới thiệu
Lãnh đạo và nhân viên Trung tâm Giám sát tài nguyên môi trường và thiên tai

 

Giám đốc
Vũ Hữu Liêm
 
                              

                                             Phó Giám đốc                        Phó Giám đốc                        Phó Giám đốc

                                           Lê Ngọc Xuyên
 

                                                           Danh sách cán bộ lãnh đạo, quản lý đơn vị

A.   Lãnh đạo trung tâm
STT Họ và tên Chức danh Điện thoại cơ quan Email
1 Vũ Hữu Liêm Giám đốc
024.37638836
vuhuuliem@yahoo.com
2 Lê Ngọc Xuyên Phó Giám đốc   xuyenvtqg@gmail.com
B.   Lãnh đạo các phòng
I. Phòng Hành chính tổng hợp
3 Lê Duy Linh Trưởng phòng
024.37638837
linhleduy259@yahoo.com
II. Phòng Kế hoạch - Kỹ thuật
5 Nguyễn Trường Sơn Trưởng phòng   sonnt@gmail.com
III. Phòng Giám sát tài nguyên môi trường
6 Phạm Hà Anh Trưởng phòng   haanhrsc@yahoo.com
IV. Phòng Phân tích dữ liệu và thành lập bản đồ
7 Dương Thị Lan Anh Trưởng phòng   lananh.rsc@gmail.com
GIỚI THIỆU KHÁC