Giới thiệu
Chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Triển khai công nghệ viễn thám
  

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

 

 

Số:          /QĐ-BTNMT

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 
Hà Nội, ngày        tháng      năm 2017

QUYẾT ĐỊNH
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của
Trung tâm Triển khai công nghệ viễn thám
trực thuộc Cục Viễn thám quốc gia

 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Căn cứ Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quang ngang bộ;

Căn cứ Nghị định số 36/2017/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Căn cứ Quyết định số 1516/QĐ-BTNMT ngày 23 tháng 6 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Viễn thám quốc gia;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Viễn thám quốc gia và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Vị trí và chức năng

1. Trung tâm Triển khai công nghệ viễn thám là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Cục Viễn thám quốc gia, có chức năng nghiên cứu, phát triển, triển khai ứng dụng công nghệ viễn thám và địa tin học; thực hiện các hoạt động tư vấn, dịch vụ về viễn thám theo quy định của pháp luật.

2. Trung tâm Triển khai công nghệ viễn thám là đơn vị dự toán cấp III, có tư cách pháp nhân, có con dấu, có tài khoản riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và ngân hàng theo quy định của pháp luật; trụ sở tại thành phố Hà Nội.

3. Trung tâm Triển khai công nghệ viễn thám có tên giao dịch tiếng Anh: Center for Remote Sensing Technology Applications. Viết tắt là: CReSTA.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Xây dựng trình Cục trưởng Cục Viễn thám quốc gia (sau đây viết tắt là Cục trưởng) kế hoạch dài hạn, trung hạn và hàng năm về các hoạt động của Trung tâm; tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

2. Xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình, đề án, dự án sản xuất thử nghiệm trong lĩnh vực viễn thám theo phân công của Cục trưởng.

3. Thực hiện việc nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ viễn thám.

4. Triển khai ứng dụng công nghệ viễn thám, địa tin học trong công tác điều tra cơ bản, giám sát tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng tránh thiên tai.

5. Thành lập, hiện chỉnh bản đồ địa hình, bản đồ chuyên đề, cập nhật dữ liệu nền thông tin địa lý bằng công nghệ viễn thám.

6. Ứng dụng các công nghệ: Viễn thám, thông tin địa lý (GIS) và định vị vệ tinh (GPS) trong công tác đo đạc, thu thập, xử lý các dữ liệu thông tin không gian, phục vụ công tác điều tra, đánh giá tài nguyên thiên nhiên và môi trường.

7. Ứng dụng các công nghệ: Viễn thám, bay quét laser (LiDAR), chụp ảnh từ thiết bị bay không người lái (UAV) để thành lập các loại bản đồ phục vụ quản lý, quy hoạch khu vực đô thị, công trình dân sự và cảnh báo thiên tai.

8. Thực hiện các dự án hợp tác quốc tế trong lĩnh vực viễn thám và các lĩnh vực khác theo phân công của Cục trưởng.

9. Tham gia xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đơn giá, định mức kinh tế - kỹ thuật về viễn thám theo phân công của Cục trưởng.

10. Tham gia xây dựng cơ sở hạ tầng thông tin địa lý, cơ sở dữ liệu tài nguyên môi trường bằng công nghệ viễn thám và địa tin học.

11. Thực hiện các hoạt động dịch vụ, tư vấn trong lĩnh vực viễn thám:

a) Khảo sát, đo đạc, thành lập các loại bản đồ chuyên đề, thiết kế, thi công các công trình trong lĩnh vực giao thông, xây dựng, nông nghiệp, biển và hải đảo bằng công nghệ viễn thám và địa tin học.

b) Tư vấn, đào tạo, chuyển giao công nghệ về viễn thám, địa tin học;

c) Thực hiện hiện các hoạt động dịch vụ khác về viễn thám, địa tin học theo quy định của pháp luật.

12. Quản lý tổ chức, viên chức, người lao động; quản lý, sử dụng tài chính, tài sản thuộc Trung tâm theo phân cấp của Cục Viễn thám quốc gia và quy định của phát luật; thực hiện trách nhiệm của đơn vị dự toán cấp III theo quy định của pháp luật.

13. Thực hiện cải cách hành chính theo chương trình, kế hoạch cải cách hành chính của Cục Viễn thám quốc gia và phân công của Cục trưởng.

14. Thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao.

15. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Cục trưởng giao.

Điều 3. Lãnh đạo Trung tâm

1. Trung tâm Triển khai công nghệ viễn thám có Giám đốc và không quá 03 Phó Giám đốc.

2. Giám đốc Trung tâm Triển khai công nghệ viễn thám chịu trách nhiệm trước Cục trưởng về các nhiệm vụ được giao và chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hoạt động của Trung tâm; quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các tổ chức trực thuộc Trung tâm; xây dựng quy chế làm việc và điều hành hoạt động của Trung tâm.

3. Phó Giám đốc Trung tâm Triển khai công nghệ viễn thám giúp việc Giám đốc, chịu trách nhiệm trước Giám đốc về lĩnh vực công tác được Giám đốc phân công.

Điều 4. Cơ cấu tổ chức

1. Văn phòng.

2. Phòng Kế hoạch - Kỹ thuật.

3. Phòng Thành lập và Hiện chỉnh bản đồ viễn thám.

4. Trung tâm Nghiên cứu khoa học công nghệ viễn thám.

5. Trung tâm Ứng dụng viễn thám và địa tin học.

Các đơn vị quy định tại khoản 4 và khoản 5 Điều này là các đơn vị hạch toán phụ thuộc, có con dấu riêng và được mở tài khoản theo quy định của pháp luật.

Điều 5. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2018.

2. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Cục trưởng Cục Viễn thám quốc gia, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ và Giám đốc Trung tâm Triển khai công nghệ viễn thám chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

 - Như khoản 2 Điều 5;

 - Bộ trưởng, các Thứ trưởng;

 - Ban cán sự đảng Bộ;

 - Đảng ủy Bộ;

 - Đảng ủy Khối cơ sở Bộ TN&MT

   tại Thành phố Hồ Chí Minh;

 - Công đoàn Bộ,
   Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ,             

   Hội Cựu chiến binh cơ quan Bộ;

 - Lưu: VT, TCCB.

BỘ TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

Trần Hồng Hà 

 

GIỚI THIỆU KHÁC