Giới thiệu
Lãnh đạo và nhân viên Trung tâm Triển khai công nghệ viễn thám


Giám đốc
Đặng Thái Hùng

                                                      

                                                                                       Phó Giám đốc                                           Phó Giám đốc                                     Phó Giám đốc                                      
                                                                                    Nguyễn Dư Khang                                    Nguyễn Hải Đông                                   Trần Thị Hiền


                                          

                                                            Danh sách cán bộ lãnh đạo, quản lý đơn vị
                          

TT Họ và tên Chức vụ, chức danh Số điện thoại cơ quan Địa chỉ thư điện tử (Email)
I Lãnh đạo Trung tâm
1 Đặng Thái Hùng Bí thư Chi bộ, Giám đốc 024.37 76 3846 dthung_vt@monre.gov.vn
024.85 87 7828 thaihung2011@gmail.com
2 Nguyễn Dư Khang Phó Bí thư, Phó Giám đốc   ndkhang@monre.gov.vn
techinvie@gmail.com
3 Nguyễn Hải Đông Phó Giám đốc 024. 85 85 8228 nhdong@monre.gov.vn
nguyendong.rsc@gmail.com
4 Trần Thị Hiền Phó Giám đốc 024.85 87 7830       tthien3@monre.gov.vn
tranhienttdv@gmail.com
II Lãnh đạo các phòng
1 Văn Phòng Trung Tâm
1.1 Đặng Thế Chính Phụ trách - Điều hành 024.85 87 7829  
1.2 Nguyễn Mai Phương Kế toán trưởng 024.85 87 7826 phuongmai_rsc@yahoo.com.vn
2 Phòng Kế hoạch - Kỹ thuật
2.1 Nghiêm Văn Ngọ Phụ trách - Điều hành   nvngorsc@gmail.com
3 Phòng Thành lập và Hiện chỉnh bản đồ viễn thám
3.1 Đặng Thu Trà Phụ trách - Điều hành 024.85 87 7827 dangthutra0711@gmail.com
4 Trung tâm Nghiên cứu khoa học công nghệ viễn thám
4.1 Lê Minh Tuấn Phụ trách - Điều hành   minhtuan0607@hotmail.com
5 Trung tâm Ứng dụng viễn thám và địa tin học
5.1 Đặng Trọng Tỉnh Phụ trách - Điều hành   trongtinh72@gmail.com
III Các tổ chức xã hội
1 Công đoàn
1.1 Vũ Thị Thu Hà Chủ tịch 024.85 87 7829 havuthu81@gmail.com
2 Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh
2.1 Phạm Hà Trang Bí thư Chi đoàn 024.85 87 7827 phtrang52@gmail.com
GIỚI THIỆU KHÁC