Giới thiệu
Chức năng, nhiệm vụ của Đài Viễn thám Trung ương

  BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG                                                                                CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
      CỤC VIỄN THÁM QUỐC GIA                                                                                                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                Số: 85 /QĐ-VTQG                                                                                                          Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Viễn thám Trung ương

 

CỤC TRƯỞNG CỤC VIỄN THÁM QUỐC GIA

Căn cứ Nghị định số 21/2013/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;
Căn cứ Quyết định số 1166/QĐ-BTNMT ngày 17 tháng 7 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Viễn thám quốc gia;

Theo đề nghị của Giám đốc Đài Viễn thám Trung ương và Chánh Văn phòng Cục Viễn thám quốc gia,


QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Vị trí và chức năng

Đài Viễn thám Trung ương là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Cục Viễn thám quốc gia, có chức năng thu nhận, lưu trữ, xử lý dữ liệu viễn thám; nghiên cứu, ứng dụng công nghệ thu nhận, lưu trữ, xử lý dữ liệu viễn thám phục vụ giám sát tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường, phòng tránh thiên tai, phát triển kinh tế xã hội và an ninh, quốc phòng; thực hiện các dịch vụ về viễn thám theo quy định của pháp luật.

Đài Viễn thám Trung ương là đơn vị dự toán cấp III, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Xây dựng, trình Cục trưởng kế hoạch dài hạn, năm (05) năm, hàng năm và đột xuất về hoạt động của Đài và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

2. Xây dựng, quản lý, vận hành, khai thác và phát triển cơ sở hạ tầng viễn thám theo phân công của Cục trưởng gồm:

a) Xây dựng, quản lý, vận hành Trạm thu dữ liệu viễn thám trực thuộc Đài Viễn thám Trung ương;

b) Thu nhận, lưu trữ, xử lý, phân tích dữ liệu viễn thám thu nhận tại Đài Viễn thám Trung ương.

c) Xây dựng, cập nhật, khai thác và quản lý cơ sở dữ liệu viễn thám thu nhận tại hệ thống trạm thu ảnh viễn thám thuộc Đài Viễn thám Trung ương;

d) Phát triển cơ sở hạ tầng viễn thám gồm: trạm thu viễn thám, hệ thống lưu trữ và xử lý, cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia, hệ thống truyền dẫn dữ liệu viễn thám thuộc hệ thống các trạm thu viễn thám.

3. Thực hiện giám sát nhanh bằng công nghệ viễn thám và báo cáo đột xuất các diễn biến bất thường về khai thác, sử dụng tài nguyên thiên nhiên, hiện tượng môi trường và thiên tai.

4. Thực hiện các hoạt động điều tra, khảo sát thực địa để kiểm chứng các kết quả giám sát bằng công nghệ viễn thám.

5. Thực hiện các chương trình, dự án về lĩnh vực viễn thám trong và ngoài nước theo phân công của Cục trưởng.

6. Sản xuất dữ liệu và sản phẩm viễn thám phục vụ xây dựng Cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia và cung cấp dữ liệu cho các tổ chức, cá nhân theo phân công của Cục trưởng.

7. Tham gia xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế, chính sách,  tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, định mức kinh tế - kỹ thuật trong lĩnh vực viễn thám theo phân công của Cục trưởng.

8. Thực hiện các nhiệm vụ khoa học công nghệ, nghiên cứu, phát triển công nghệ thu nhận, lưu trữ, xử lý dữ liệu viễn thám, hệ thống truyền dẫn dữ liệu viễn thám; tham gia đào tạo và chuyển giao công nghệ viễn thám cho các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật.

9. Tổ chức các hoạt động dịch vụ kỹ thuật, tư vấn về viễn thám và hệ thống thông  tin địa lý phục vụ quản lý tài nguyên, môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.

10. Thực hiện các dự án hợp tác quốc tế trong lĩnh vực viễn thám và các lĩnh vực khác theo sự phân công của Cục trưởng.

11. Quản lý tổ chức, viên chức, lao động, tài chính và tài sản thuộc Đài theo phân cấp của Cục trưởng; thực hiện trách nhiệm của đơn vị dự toán cấp III theo quy định của pháp luật.

12. Thực hiện cải cách hành chính theo chương trình, kế hoạch cải cách hành chính của Cục và phân công của Cục trưởng.

13. Thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao.

14. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Cục trưởng giao.

Điều 3. Lãnh đạo Đài viễn thám Trung ương

Đài Viễn thám Trung ương có Giám đốc và không quá 03 Phó Giám đốc.

Giám đốc Đài Viễn thám Trung ương chịu trách nhiệm trước Cục trưởng về các nhiệm vụ được giao và chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hoạt động của Đài; quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn các tổ chức trực thuộc; xây dựng quy chế làm việc và điều hành mọi hoạt động của Đài.

Phó Giám đốc giúp việc Giám đốc, chịu trách nhiệm trước Giám đốc về các lĩnh vực công tác được phân công.

Điều 4. Cơ cấu tổ chức

1. Phòng Hành chính tổng hợp.

2. Phòng Kế hoạch - Kỹ thuật.

3. Trạm thu ảnh viễn thám.

4. Phòng Xử lý và Phân tích dữ liệu viễn thám.

Điều 5. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2014 .

Chánh Văn phòng, Giám đốc Đài Viễn thám Trung ương và Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Cục chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

 

Nơi nhận:

- Như Điều 5;

- Bộ Tài nguyên và Môi trường (để báo cáo);

- Lãnh đạo Cục ;

- Đảng ủy, Công đoàn, Đoàn TNCS

Hồ Chí Minh, Chi hội Cựu chiến binh Cục;

- Lưu: VT.

 
 

                                                  CỤC TRƯỞNG
 
 
 
                                                    (Đã ký)

                   

 
                                                  Nguyễn Xuân Lâm

GIỚI THIỆU KHÁC