Giới thiệu
Chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Viễn thám miền Nam

              BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG                                             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                  CỤC VIỄN THÁM QUỐC GIA                                                                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                            Số: 80 /QĐ-VTQG                                                                  Hà Nội, ngày 30 tháng  12 năm 2013


QUYẾT ĐỊNH
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Viễn thám miền Nam

CỤC TRƯỞNG CỤC VIỄN THÁM QUỐC GIA

Căn cứ Nghị định số 21/2013/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Căn cứ Quyết định số 1166/QĐ-BTNMT ngày 17 tháng 7 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Viễn thám quốc gia;

Theo đề nghị của Giám đốc Trung tâm Viễn thám miền Nam và Chánh Văn phòng Cục Viễn thám quốc gia,


QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Vị trí và chức năng
Trung tâm Viễn thám miền Nam là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Cục Viễn thám quốc gia, có chức năng ứng dụng và phát triển công nghệ viễn thám và địa tin học phục vụ giám sát tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường, phòng tránh thiên tai, phát triển kinh tế xã hội, an ninh, quốc phòng và thực hiện các dịch vụ về viễn thám theo quy định của pháp luật tại địa bàn phía Nam.
Trung tâm Viễn thám miền Nam là đơn vị dự toán cấp III, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản theo quy định của pháp luật.
Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn
1. Xây dựng, trình Cục trưởng kế hoạch dài hạn, năm (5) năm, hàng năm về hoạt động của Trung tâm và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.
2. Ứng dụng công nghệ viễn thám và địa tin học trong công tác đo đạc, thu thập, phân tích, xử lý các dữ liệu thông tin không gian phục vụ giám sát tài nguyên, môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.
3. Thực hiện các chương trình, đề án, dự án, nhiệm vụ chuyên môn theo phân công của Cục trưởng.
4. Tổ chức thực hiện việc thành lập, hiện chỉnh bản đồ địa hình, địa chính và các loại bản đồ chuyên đề bằng công nghệ viễn thám và địa tin học.
5. Tham gia xây dựng cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin tài nguyên môi trường và hạ tầng thông tin không gian.
6. Thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học, nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ viễn thám và địa tin học phục vụ giám sát tài nguyên thiên nhiên và môi trường; hoạt động khai thác tài nguyên, sự cố môi trường và thiên tai.
7. Tổ chức các hoạt động dịch vụ tư vấn, kỹ thuật về viễn thám và địa tin học phục vụ quản lý tài nguyên, môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, địa giới hành chính; thống kê, kiểm kê, xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất các cấp và cơ sở dữ liệu đất đai.
8. Phối hợp đào tạo, chuyển giao công nghệ, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ và truyền thông về viễn thám và địa tin học.
9. Tham gia các hoạt động hợp tác quốc tế, hợp tác liên ngành về viễn thám theo phân công của Cục trưởng.
10. Quản lý tổ chức, viên chức, lao động, tài chính và tài sản thuộc Trung tâm theo phân cấp của Cục; thực hiện trách nhiệm của đơn vị dự toán cấp III theo quy định của pháp luật.
11. Thực hiện cải cách hành chính theo chương trình, kế hoạch cải cách hành chính của Cục và phân công của Cục trưởng.
12. Thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao.
13. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Cục trưởng giao.
Điều 3. Lãnh đạo Trung tâm
Trung tâm Viễn thám miền Nam có Giám đốc và không quá 03 Phó Giám đốc.
Giám đốc Trung tâm Viễn thám miền Nam chịu trách nhiệm trước Cục trưởng về các nhiệm vụ được giao và chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hoạt động của Trung tâm; quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn các tổ chức trực thuộc; xây dựng quy chế làm việc và điều hành mọi hoạt động của Trung tâm.
Phó Giám đốc giúp việc Giám đốc, chịu trách nhiệm trước Giám đốc về các lĩnh vực công tác được phân công.
Điều 4. Cơ cấu tổ chức
1.     Phòng Hành chính tổng hợp.
2.     Phòng Kế hoạch – Kỹ thuật.
3. Phòng Ảnh viễn thám và địa tin học.
4. Phòng Bản đồ và cơ sở dữ liệu.
Điều 5. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2014.
Chánh Văn phòng, Giám đốc Trung tâm Viễn thám miền Nam và Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Cục chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 
Nơi nhận: 
- Như Điều 5;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường (để báo cáo);
- Lãnh đạo Cục ;
- Đảng ủy, Công đoàn, Đoàn TNCS
Hồ Chí Minh, Chi hội Cựu chiến binh Cục;
- Lưu: VT.
 
 
                                                       CỤC TRƯỞNG
 
 
 
                                                                  (Đã ký)
 
 
                                                   Nguyễn Xuân Lâm
GIỚI THIỆU KHÁC