Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 81/2010/QĐ-TTg ngày 13 tháng 12 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ quy định về thu nhận, lưu trữ, xử lý, khai thác và sử dụng dữ liệu viễn thám quốc gia
Reference No.: 76/2014/QĐ-TTg
Category: New Legal Documents
Type of document: Quyết đinh
Agency issued: Chính phủ
Signer: Thủ tướng
Promulgating date: 03/09/2014
Effective date: 03/01/2015
Expired date:
Content:

QUYẾT ĐỊNH Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 81/2010/QĐ-TTg ngày 13 tháng 12 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ quy định về thu nhận, lưu trữ, xử lý, khai thác và sử dụng dữ liệu viễn thám quốc gia