Rsc.WebUI - Adm_LichCongTac

LỊCH LÀM VIỆC LÃNH ĐẠO
Tuần thứ 49 từ 04/12/2023 đến 10/12/2023
Lãnh đạo Thời gian Nội dung Thành phần tham gia Địa điểm
Lãnh đạo: Cục trưởng Trần Tuấn Ngọc8:30-0:0

Tham dự Hội nghị tập huấn về công tác Kế hoạch - Tài chính

VP, P. KHTHThành phố Đà Nẵng

(Lịch thay đổi được tô đỏ)