Rsc.WebUI - Adm_LichCongTac

LỊCH LÀM VIỆC LÃNH ĐẠO
Tuần thứ 13 từ 27/03/2023 đến 02/04/2023
Lãnh đạo Thời gian Nội dung Thành phần tham gia Địa điểm
Lãnh đạo: Phó Cục trưởng Trần Tuấn Ngọc, Phó Cục trưởng Lê Quốc Hưng9:0-0:0

Nghe báo cáo chỉnh sừa thiết kế kỹ  thuật dự án đặc thù “giám sát tài nguyên và môi trường bằng công nghệ viễn thám phục vụ các lĩnh vực của Bộ”

PCSHT&CNVT, PKHTH, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Cục. TTGSTNMT&BĐKH chuẩn bịphòng họp 201 trụ sở Cục 83 Nguyễn Chí Thanh

(Lịch thay đổi được tô đỏ)