Rsc.WebUI - Adm_LichCongTac

LỊCH LÀM VIỆC LÃNH ĐẠO
Tuần thứ 26 từ 29/06/2020 đến 05/07/2020
Lãnh đạo Thời gian Nội dung Thành phần tham gia Địa điểm
Lãnh đạo: 9:30-0:0

(Hoãn)
Làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Nam về công tác quản lý hoạt động viễn thám, thực hiện Chiến lược viễn thám và tăng cường năng lực quản lý viễn thám

A Khánh, TP KH&HTQT, TTTKCNVT, TTTKCNVT và phòng QLHĐVT chuẩn bịTrụ sở của Sở TNMT tỉnh Quảng Nam
14:30-0:0

(Hoãn)
Làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Ngãi về công tác quản lý hoạt động viễn thám, thực hiện Chiến lược viễn thám và xây dựng Chương trình nghiên cứu khoa học QG về viễn thám

A Khánh, TP KH&HTQT, TTTKCNVT, TTTKCNVT và phòng KH&HTQT chuẩn bịTrụ sở của Sở TNMT tỉnh Quảng Ngãi

(Lịch thay đổi được tô đỏ)