Rsc.WebUI - Adm_LichCongTac

LỊCH LÀM VIỆC LÃNH ĐẠO
Tuần thứ 2 từ 13/01/2020 đến 19/01/2020
Lãnh đạo Thời gian Nội dung Thành phần tham gia Địa điểm
Lãnh đạo: 15:0-0:0

Họp Hội đồng sáng kiến của Cục Viễn thám Quốc gia

A. Khánh, Các thành viên Hội đồng, VP và phòng UDCNVT chuẩn bịPhòng họp 201 của Cục VTQG tại 83 Nguyễn Chí Thanh, Hà nội
9:0-0:0

Hội thảo đề tài cấp cơ sở của Cục Viễn thám quốc gia

A Khánh, A Tùng, CVP, TP các phòng, Các đại biểu theo giấy mời, Phòng KH&HTQT và các chủ nhiệm đề tài chuẩn bịPhòng họp 201 của Cục VTQG tại 83 Nguyễn Chí Thanh, Hà nội

(Lịch thay đổi được tô đỏ)