Rsc.WebUI - Adm_LichCongTac

LỊCH LÀM VIỆC LÃNH ĐẠO
Tuần thứ 2 từ 13/01/2020 đến 19/01/2020
Lãnh đạo Thời gian Nội dung Thành phần tham gia Địa điểm
Lãnh đạo: 9:0-0:0

Kiểm tra tình hình thực hiện dự án 79 Văn Tiến Dũng

Lãnh đạo Cục, CVP, TPKHTC, GĐ TTTKCNVT, các đơn vị thực hiện, TVGS, BQLDA, phòng KHTC và VP chuẩn bịPhòng họp tầng 2, Đài VTTW tại 79 Văn Tiến Dũng
14:0-0:0

(HOÃN)

Họp Hội đồng khen thưởng của Cục Viễn thám Quốc gia

A Khánh, các thành viên Hội đồng Khen thưởng của Cục, VP chuẩn bịPhòng họp 201 của Cục VTQG tại 83 Nguyễn Chí Thanh, Hà nội
15:30-0:0

(HOÃN)

Họp Hội đồng nâng lương của Cục Viễn thám Quốc gia

A Khánh, các thành viên Hội đồng Nâng lương của Cục, VP chuẩn bịPhòng họp 201 của Cục VTQG tại 83 Nguyễn Chí Thanh, Hà nội
10:30-0:0

Họp về hợp tác với Italia trong lĩnh vực ứng dụng công nghệ viễn thám

A Khánh, A Tùng, TPCSHTVT, KHTC, GĐ Đài VTTW, Phòng KH&HTQT chuẩn bịPhòng họp 201 của Cục VTQG tại 83 Nguyễn Chí Thanh, Hà nội

(Lịch thay đổi được tô đỏ)