Rsc.WebUI - Adm_LichCongTac

LỊCH LÀM VIỆC LÃNH ĐẠO
Tuần thứ 2 từ 13/01/2020 đến 19/01/2020
Lãnh đạo Thời gian Nội dung Thành phần tham gia Địa điểm
Lãnh đạo: 14:0-0:0

(HOÃN)
Dự họp Công bố kết luận của Đoàn Thanh tra Phòng chống tham nhũng

A KhánhPhòng họp A605 Bộ TNMT

(Lịch thay đổi được tô đỏ)