Rsc.WebUI - Adm_LichCongTac

LỊCH LÀM VIỆC LÃNH ĐẠO
Tuần thứ 4 từ 27/01/2020 đến 02/02/2020
Lãnh đạo Thời gian Nội dung Thành phần tham gia Địa điểm
Lãnh đạo: 9:0-0:0

Làm việc tại trụ sở Cục (trực tết Nguyên đán)

TP KH&HTQT- Cục VTQG Nghiêm Văn TuấnTrụ sở 83 Nguyễn Chí Thanh
9:0-0:0

Làm việc tại trụ sở (trực tết Nguyên đán)

Trưởng phòng KH-TC Phạm Thị Hà GiangTrụ sở 108 Phố Chùa Láng
9:0-0:0

Làm việc tại trụ sở (trực tết Nguyên đán)

Giám đốc Trung tâm Thông tin và dữ liệu viễn thám Đặng Thị LiênTrụ sở 79 Văn Tiến Dũng

(Lịch thay đổi được tô đỏ)