Rsc.WebUI - Adm_LichCongTac

LỊCH LÀM VIỆC LÃNH ĐẠO
Tuần thứ 4 từ 27/01/2020 đến 02/02/2020
Lãnh đạo Thời gian Nội dung Thành phần tham gia Địa điểm
Lãnh đạo: 9:30-0:0

Họp giao ban công tác tháng 01 năm 2020 và triển khai công tác tháng 02 năm 2020 của Cục Viễn thám quốc gia

Lãnh đạo Cục, CVP, KTT VP, PCVP, TP các phòng; GĐ, TP KHKT và Kế toán trưởng các Trung tâm; Chuyên quản các phòng KH&HTQT, KHTC và UDCNVT; Văn phòng chuẩn bịPhòng họp 201, tầng 2 của Cục Viễn thám QG tại 83 Nguyễn Chí Thanh, Hà nội

(Lịch thay đổi được tô đỏ)