Rsc.WebUI - Adm_LichCongTac

LỊCH LÀM VIỆC LÃNH ĐẠO
Tuần thứ 1 từ 06/01/2020 đến 12/01/2020
Lãnh đạo Thời gian Nội dung Thành phần tham gia Địa điểm
Lãnh đạo: 13:30-0:0

Hội nghị đánh giá Giám đốc Trung tâm Giám sát TNMT&BĐKH

A Khánh, A Ngọc, Thành phần triệu tập theo quy định, VP và TTGSTN&BĐKH chuẩn bịPhòng họp 201, tầng 2 của Cục Viễn thám QG tại 83 Nguyễn Chí Thanh, Hà nội
14:30-0:0

Hội nghị tổng kết công tác năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020 của Trung tâm GSTNMT&BĐKH

Lãnh đạo Cục, TP các phòng, CVP, Thành phần theo giấy mời, TTGSTNMT&BĐKH chuẩn bịPhòng họp 201, tầng 2 của Cục Viễn thám QG tại 83 Nguyễn Chí Thanh, Hà nội
10:0-0:0

Hội nghị Tổng kết công tác năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020 của Trung tâm Thông tin và Dữ liệu viễn thám

Lãnh đạo Cục, CVP, TP các phòng, TTTT&DLVT chuẩn bịPhòng họp 201, tầng 2 của Cục Viễn thám QG tại 83 Nguyễn Chí Thanh, Hà nội
9:0-0:0

Hội nghị đánh giá Giám đốc Trung tâm Thông tin và Dữ liệu viễn thám

A Khánh, A Hưng, CVP, Toàn thể cán bộ TTTT&DLVT, VP và TTTT&DLVT chuẩn bịPhòng họp 201, tầng 2 của Cục Viễn thám QG tại 83 Nguyễn Chí Thanh, Hà nội
16:0-0:0

Họp Đánh giá Trưởng phòng Ứng dụng CNVT

A Khánh, A. Ngọc, CVP, VP và Phòng UDCNVT chuẩn bịPhòng họp 201 của Cục VTQG tại 83 NCT

(Lịch thay đổi được tô đỏ)