Rsc.WebUI - Adm_LichCongTac

LỊCH LÀM VIỆC LÃNH ĐẠO
Tuần thứ 2 từ 13/01/2020 đến 19/01/2020
Lãnh đạo Thời gian Nội dung Thành phần tham gia Địa điểm
Lãnh đạo: 9:0-0:0

Họp giao ban công tác tháng 01 năm 2020 của Cục Viễn thám quốc gia

Lãnh đạo Cục, CVP, KTT VP, PCVP, TP các phòng; GĐ, TP KHKT và Kế toán trưởng các Trung tâm; Chuyên quản các phòng KH&HTQT, KHTC và UDCNVT; Văn phòng chuẩn bịPhòng họp 201, tầng 2 của Cục Viễn thám QG tại 83 Nguyễn Chí Thanh, Hà nội
10:0-0:0

Hội nghị đánh giá các Phó Cục trưởng Cục Viễn thám QG

Lãnh đạo Cục, Lãnh đạo các phòng và đơn vị trực thuộc, Thành phần triệu tập theo quy định, VP chuẩn bịPhòng họp 201 của Cục VTQG tại 83 Nguyễn Chí Thanh, Hà nội
15:0-0:0

Họp về việc phối hợp thực hiện Tiểu dự án 3 và Dự án Trạm thu Ấn Độ với Ban Quản lý dự án Bộ TNMT

Lãnh đạo Cục, CVP, TP KHTC, KH&HTQT, CSHTVT, GĐ Đài VTTW, P. KHTC và KH&HTQT chuẩn bịPhòng họp 201 của Cục VTQG tại 83 Nguyễn Chí Thanh, Hà nội

(Lịch thay đổi được tô đỏ)