Rsc.WebUI - Adm_LichCongTac

LỊCH LÀM VIỆC LÃNH ĐẠO
Tuần thứ 22 từ 01/06/2020 đến 07/06/2020
Lãnh đạo Thời gian Nội dung Thành phần tham gia Địa điểm
Lãnh đạo: 14:0-0:0

Họp báo cáo về nội dung điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020

A Khánh, TP KHTCPhòng họp A605 Bộ TNMT

(Lịch thay đổi được tô đỏ)