Dự án "Thiết lập Trạm dò tìm, tiếp nhận dữ liệu và Trung tâm xử lý dữ liệu ảnh vệ tinh" thuộc khuôn khổ hợp tác ASEAN - Ấn Độ
Project code: 1
Giới thiệu tóm tắt: Xác định sự cần thiết tiếp nhận "Dự án Thiết lập Trạm dò tìm, tiếp nhận dữ liệu và Trung tâm xử lý dữ liệu ảnh vệ tinh" (gọi tắt là Trạm ASEAN - Ấn Độ) thuộc khuôn khổ hợp tác ASEAN - Ấn Độ.
Nội dung 

1. Mục tiêu của Nhiệm vụ

- Xác định sự cần thiết tiếp nhận "Dự án Thiết lập Trạm dò tìm, tiếp nhận dữ liệu và Trung tâm xử lý dữ liệu ảnh vệ tinh" (gọi tắt là Trạm ASEAN - Ấn Độ) thuộc khuôn khổ hợp tác ASEAN - Ấn Độ.
- Xác định nội dung, kinh phí, quyền lợi, trách nhiệm của Việt Nam trong việc tiếp nhận Trạm ASEAN - Ấn Độ
- Xác định sơ bộ địa điểm xây dựng Dự án.

2. Nội dung: 

- Triển khai nghiên cứu, khảo sát sự cần thiết tiếp nhận Dự án đa phương "Thiết lập Trạm dò tìm, tiếp nhận dữ liệu và Trung tâm xử lý dữ liệu ảnh vệ tinh" thuộc khuôn khổ hợp tác ASEAN - Ấn Độ;
- Đàm phán với Ấn Độ và các nước thành viên ASEAN về nội dung, kinh phí Dự án, về nhiệm vụ và quyền lợi của mỗi bên trong Dự án, về cơ chế vận hành Trạm ASEAN - Ấn Độ trong Dự án và sau khi kết thúc Dự án.
- Khảo sát địa điểm xây dựng cơ sở hạ tầng cho việc thiết lập Trạm ASEAN - Ấn Độ và chuẩn bị một số nội dung và dự toán kinh phí sơ bộ phần vốn đối ứng của Việt Nam tiếp nhận Trạm ASEAN - Ấn Độ.
Implementing agencies:
Execution time: