Dự án “Xây dựng Hệ thống giám sát tài nguyên thiên nhiên và môi trường tại Việt Nam” (gọi tắt là Dự án GSTNMT)
Project code: 2
Giới thiệu tóm tắt: Hệ thống GSTNMT là hệ thống tích hợp dựa trên ảnh vệ tinh để hỗ trợ cho việc đưa ra những quyết định một cách hiệu quả trong công tác quản lý, giám sát tài nguyên thiên nhiên và môi trường đặc biệt là trong quản lý đất đai, quản lý dải ven biển, ô nhiễm biển,...
Nội dung 

Hệ thống GSTNMT là hệ thống tích hợp dựa trên ảnh vệ tinh để hỗ trợ cho việc đưa ra những quyết định một cách hiệu quả trong công tác quản lý, giám sát tài nguyên thiên nhiên và môi trường đặc biệt là trong quản lý đất đai, quản lý dải ven biển, ô nhiễm biển,...

Hệ thống thu thập các thông tin dạng thô từ các vệ tinh khác nhau, sau đó xử lý, sản xuất và phân phối các dữ liệu sẵn sàng sử dụng với độ chính xác và tin cậy cao tương ứng với những yêu cầu cụ thể của người ra quyết định.

Hệ thống thông tin được quản lý xuyên suốt cho tất cả các số liệu và nguồn dữ liệu hỗn hợp, quá trình xử lý dữ liệu sản xuất sản phẩm giá trị gia tăng cuối cùng và chuyển thông tin giá trị gia tăng đó đến tay người ra quyết định một cách nhanh chóng và dễ dàng.

Hệ thống GSTNMT bao gồm 3 hợp phần: Trạm thu ảnh vệ tinh, Trung tâm Dữ liệu quốc gia và Hệ thống các cơ quan ứng dụng (chia thành 2 nhóm: Hạng A - DUS A và hạng B -DUS B)
Trạm thu VNGS thu nhận và xử lý ảnh SPOT, ENVISAT/ASAR, ENVISAT/MERIS của Châu Âu. Hệ thống này được thiết kế có kiến trúc mở và đã được nâng cấp để thu tín hiệu vệ tinh VNREDSAT-1 của Việt Nam vào năm 2013.
Implementing agencies:
Execution time: