Cung cấp ảnh vệ tinh SPOT 5 phục vụ chương trình Điều tra, đánh giá và theo dõi diễn biến tài nguyên rừng giai đoạn 2006-2010 (Chu kỳ 4)
Project code: 3
Giới thiệu tóm tắt:
Nội dung 
 
     Để phục vụ chương trình Điều tra, đánh giá và theo dõi diễn biến tài nguyên rừng gia đoạn 2006-2010 (Chu kỳ 4), Trung tâm Viễn thám – Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ cung cấp ảnh vệ tinh Spot 5 trên phạm vị toàn quốc với mục đích để làm cơ sở biên tập và nắn chỉnh xây dựng các loại bản đồ: Hiện trạng tài nguyên rừng tỉ lệ 1/25 000 cho 1000 xã trọng điểm lâm nghiệp; bản đồ hiện trạng rừng tỉ lệ 1/50 000 cho các huyện; bản đồ hiện trạng rừng tỉ lệ 1/100 000, 1/250 000 và 1/1000000 cho cấp tỉnh, vùng trên toàn quốc.

    Trong những chu kỳ Điều tra, đánh giá và theo dõi diễn biến tài nguyên rừng trước, Viện Điều tra Quy hoạch rừng đã sử dụng các ảnh vệ tinh LANDSAT, SPOT 1,2,3,4. Đây là lần đầu tiên Viện Điều tra Quy hoạch rừng sử dụng ảnh vệ tinh độ phân giải cao SPOT 5 – 2,5 m, chất lượng kết quả Điều tra, đánh giá và theo dõi diễn biến tài nguyên rừng sẽ được nâng cao một bước.
Implementing agencies:
Execution time: