Sử dụng tư liệu ảnh viễn thám để “ Thành lập bộ bản đồ chuyên đề cho mục đích khai thác lãnh thổ và bảo vệ thiên nhiên”
Project code: 7
Giới thiệu tóm tắt: Với sự ra đời và phát triển của công nghệ viễn thám, công tác thành lập các loại bản đồ chuyên đề phục vụ cho mục đích khai thác tiềm năng tài nguyên cũng như bảo vệ thiên nhiên đã được tăng cường và nâng cao về chất lượng cũng như hiệu quả kinh tế. Đặc biệt là đối với các đối tượng trong tổng hợp thể lãnh thổ tự nhiên – kinh tế xã hội với nhiều hợp phần có quan hệ mật thiết với nhau trên cùng một khu vực. Từ đây đã hình thành lên quan điểm hệ thống trong bản đồ; tức là coi các đối tượng như là các hợp phần của một thể thống nhất (hệ thống) và các bản đồ thể hiện các đối tượng đó phải phù hợp với nhau cũng như với bản đồ tổng hợp phản ánh cả hệ thống này.
Nội dung 
 
     Trong cuối những năm 80 đầu những năm 90, nhờ sự hợp tác của Trung tâm Thiên nhiên thuộc cơ quan đo đạc bản đồ của Liên Xô cũ, các cán bộ kỹ thuật của Trung tâm Viễn thám cùng với nhiều cán bộ khoa học của một số ngành ở các cơ quan Trung ương và của tỉnh Thanh Hóa, đã tiến hành thực hiện công trình “Thành lập bộ bản đồ chuyên đề cho mục đích khai thác lãnh thổ và bảo vệ thiên nhiên”. Kết quả là đã xây dựng được bộ bản đồ của tỉnh ở tỷ lệ 1: 150 000 với 10 chủ đề dưới đây:
 
     - Bản đồ kiến trúc- chỉ thị và dự báo quặng nội sinh;
     - Bản đồ tài nguyên nước mặt;
     - Bản đồ thổ nhưỡng;
     - Bản đồ hiện trạng sử dụng đất;
     - Bản đồ thảm thực vật;
     - Bản đồ tài nguyên rừng;
     - Bản đồ cảnh quan sinh thái;
     - Bản đồ đánh giá đất;
     - Bản đồ đánh giá tổng hợp;
     - Bản đồ kiến nghị sử dụng tài nguyên và bảo vệ thiên nhiên.
 
      Đây là công trình bản đồ lần đầu tiên tại thời điểm này ở Việt Nam, có tính chất tổng hợp và chuyên sâu về các hợp phần cơ bản của tổng hợp thể lãnh thổ tự nhiên cho một tỉnh, nhằm phục vụ cho công tác quy hoạch phát triển kinh tế- xã hội và bảo vệ thiên nhiên. Các sản phẩm trên được các nhà khoa học và các nhà quản lý đánh giá cao và được coi là bộ bản đồ mẫu về lĩnh vực này
Implementing agencies:
Execution time: