Rsc.WebUI - Block_TiengViet_Left_Menu

TRANG LIÊN KẾT

 Rsc.WebUI - Block_TiengViet_View_TinTieuDiem_New

TIN NỔI BẬT

 Rsc.WebUI - Block_TiengViet_Body_Top_Banner

 Rsc.WebUI - Block_TiengViet_View_TinTuc_New

Dự thảo Nghị định về hoạt động viễn thám
Thực hiện Nghị quyết số 20/2011/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2011 của Quốc hội về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XIII (2011-2016), Chính phủ đã giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành có liên quan xây dựng dự án Luật Đo đạc và Bản đồ. Tại tờ trình số 86/TTr-CP ngày 16 tháng 3 năm 2017 của Chính phủ trình Quốc hội và tờ trình số 369/TTr-TTg ngày 25 tháng 9 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ trình Quốc hội về Dự án Luật Đo đạc và Bản đồ, Chính phủ đã trình bày các nội dung cơ bản về sự cần thiết ban hành Luật Đo đạc và Bản đồ trong đó có đề xuất xây dựng Nghị định về hoạt động viễn thám. Căn cứ theo Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Nghị định về hoạt động viễn thámnêu trên sẽ phải trình ban hành và có hiệu lực cùng lúc với Luật Đo đạc và Bản đồ.

Chi tiết

 Rsc.WebUI - Block_TiengViet_View_VanBan