Văn bản pháp quy
Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành
Số 05/2022/TT-BTNMT 30/06/2022 Bộ Tài nguyên và Môi trường
Số 67/2020/QH14 04/12/2020 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Số 238/QĐ-VTQG 04/11/2020 Cục Viễn thám quốc gia
Số 13/2020/TT-BTNMT 30/10/2020 Bộ Tài nguyên và Môi trường
Số 12/2019/TT-BTNMT 05/08/2019
Số 07/2019/TT-BTNMT 05/07/2019 Bộ Tài nguyên và Môi trường
Số 08/2019/TT-BTNMT 05/07/2019 Bộ Tài nguyên và Môi trường
Số 09/2019/TT-BTNMT 05/07/2019 Bộ Tài nguyên và Môi trường
149/QĐ-TTg 01/02/2019 Văn phòng Chính phủ
Số 03/2019/NĐ-CP 04/01/2019 Chính phủ nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Số 13/2018/TT_BTNMT 18/10/2018 Bộ Tài nguyên và Môi trường
Số 108/2017/TT-BTC 16/10/2017 Bộ Tài Chính
Số 08/2017/TT-BTNMT 06/06/2017 Bộ Tài nguyên và Môi trường
Số 09/2017/TT-BTNMT 06/06/2017 Bộ Tài nguyên và Môi trường
Số 10/2017/TT-BTNMT 06/06/2017 Bộ Tài nguyên và Môi trường
39/2015/TT-BTNMT 09/03/2017 Bộ Tài nguyên và Môi trường
10/2015/TT-BTNMT 09/03/2017 Bộ Tài nguyên và Môi trường
Số 52/2016/TT-BTNMT 30/12/2016 Bộ Tài nguyên và Môi trường
Số 35/2016/TT-BTNMT 28/11/2016 Bộ Tài nguyên và Môi trường
Số 187/2016/TT-BTC 08/11/2016 Bộ Tài Chính
634/QĐ-BTNMT 29/03/2016 Bộ Tài nguyên và Môi trường
Số 71/2015/TT-BTNMT 24/12/2015 Bộ Tài nguyên và Môi trường
Số 69/TT-BTNMT 22/12/2015 Bộ Tài nguyên và Môi trường
Số 319A/QĐ-VTQG 24/08/2015 Cục Viễn thám quốc gia
76/2014/QĐ-TTg 19/08/2015 Bộ Tài nguyên và Môi trường
Số 10/2015/TT-BTNMT 25/03/2015 Bộ Tài nguyên và Môi trường
Số 01/VBHN-BTNMT 17/03/2015 Bộ Tài nguyên và Môi trường
76/2014/QĐ-TTg 09/03/2014 Chính phủ
1166/QĐ-BTNMT 17/07/2013 Bộ Tài nguyên và Môi trường
Số 05/2012/TT-BTNMT 08/05/2012
Trang sau