21:01 EST Thứ ba, 23/01/2018

Trang chủ » Thông tin tư liệu » Tư liệu viễn thám

Thống kê dữ liệu ảnh viễn thám quý 1 từ 01/01/2015 đến 31/03/2015

 
 
STT Thư Mục Ảnh Phiên Hiệu Ảnh Loại Ảnh Thời Gian Thu Độ Phân Giải Độ Phủ Mây
1 View V20150103_035653X_1A VNREDSAT1 2015-01-03 03:56:53 2.5m <10%
2 View V20150103_035656X_1A VNREDSAT1 2015-01-03 03:56:56 2.5m <10%
3 View V20150103_035658X_1A VNREDSAT1 2015-01-03 03:56:58 2.5m <10%
4 View V20150103_035851X_1A VNREDSAT1 2015-01-03 03:58:51 2.5m <10%
5 View V20150103_035853X_1A VNREDSAT1 2015-01-03 03:58:53 2.5m <10%
6 View V20150103_035855X_1A VNREDSAT1 2015-01-03 03:58:55 2.5m <10%
7 View V20150105_033549X_1A VNREDSAT1 2015-01-05 03:35:49 2.5m <10%
8 View V20150105_033552X_1A VNREDSAT1 2015-01-05 03:35:52 2.5m <10%
9 View V20150105_033554X_1A VNREDSAT1 2015-01-05 03:35:54 2.5m <10%
10 View V20150105_033557X_1A VNREDSAT1 2015-01-05 03:35:57 2.5m <10%
11 View V20150105_033559X_1A VNREDSAT1 2015-01-05 03:35:59 2.5m 10%-25%
12 View V20150105_033602X_1A VNREDSAT1 2015-01-05 03:36:02 2.5m <10%
13 View V20150105_033708_X1A VNREDSAT1 2015-01-05 03:37:08 2.5m 10%-25%
14 View V20150105_033713_X1A VNREDSAT1 2015-01-05 03:37:13 2.5m 10%-25%
15 View V20150105_033715_X1A VNREDSAT1 2015-01-05 03:37:15 2.5m 10%-25%
16 View V20150105_033717_X1A VNREDSAT1 2015-01-05 03:37:17 2.5m 10%-25%
17 View V20150108_035034X_1A VNREDSAT1 2015-01-08 03:50:34 2.5m <10%
18 View V20150108_035036X_1A VNREDSAT1 2015-01-08 03:50:36 2.5m <10%
19 View V20150108_035039X_1A VNREDSAT1 2015-01-08 03:50:39 2.5m <10%
20 View V20150108_035041X_1A VNREDSAT1 2015-01-08 03:50:41 2.5m <10%
21 View V20150108_035044X_1A VNREDSAT1 2015-01-08 03:50:44 2.5m <10%
22 View V20150108_035046X_1A VNREDSAT1 2015-01-08 03:50:46 2.5m <10%
23 View V20150108_035048X_1A VNREDSAT1 2015-01-08 03:50:48 2.5m 10%-25%
24 View V20150108_035113X_1A VNREDSAT1 2015-01-08 03:51:13 2.5m 10%-25%
25 View V20150108_035115X_1A VNREDSAT1 2015-01-08 03:51:15 2.5m <10%
26 View V20150108_035118X_1A VNREDSAT1 2015-01-08 03:51:18 2.5m <10%
27 View V20150110_032653X_1A VNREDSAT1 2015-01-10 03:26:53 2.5m 10%-25%
28 View V20150110_032658X_1A VNREDSAT1 2015-01-10 03:26:58 2.5m 10%-25%
29 View V20150110_032701X_1A VNREDSAT1 2015-01-10 03:27:01 2.5m <10%
30 View V20150110_032708X_1A VNREDSAT1 2015-01-10 03:27:08 2.5m 10%-25%
31 View V20150110_032711X_1A VNREDSAT1 2015-01-10 03:27:11 2.5m 10%-25%
32 View V20150110_032713X_1A VNREDSAT1 2015-01-10 03:27:13 2.5m <10%
33 View V20150110_032715X_1A VNREDSAT1 2015-01-10 03:27:15 2.5m <10%
34 View V20150110_032718X_1A VNREDSAT1 2015-01-10 03:27:18 2.5m 10%-25%
35 View V20150110_032728X_1A VNREDSAT1 2015-01-10 03:27:28 2.5m 10%-25%
36 View V20150110_032733X_1A VNREDSAT1 2015-01-10 03:27:33 2.5m 10%-25%
37 View V20150113_033741X_1A VNREDSAT1 2015-01-13 03:41:08 2.5m <10%
38 View V20150113_033743X_1A VNREDSAT1 2015-01-13 03:41:11 2.5m <10%
39 View V20150113_033745X_1A VNREDSAT1 2015-01-13 03:37:41 2.5m <10%
40 View V20150113_033748X_1A VNREDSAT1 2015-01-13 03:37:43 2.5m <10%
41 View V20150113_033750X_1A VNREDSAT1 2015-01-13 03:37:45 2.5m <10%
42 View V20150113_033805X_1A VNREDSAT1 2015-01-13 03:37:48 2.5m <10%
43 View V20150113_034108X_1A VNREDSAT1 2015-01-13 03:37:50 2.5m <10%
44 View V20150113_034111X_1A VNREDSAT1 2015-01-13 03:38:05 2.5m 10%-25%
45 View V20150116_035430_X1A VNREDSAT1 2015-01-16 03:54:30 2.5m <10%
46 View V20150116_035432_X1A VNREDSAT1 2015-01-16 03:54:32 2.5m <10%
47 View V20150116_035435_X1A VNREDSAT1 2015-01-16 03:54:35 2.5m <10%
48 View V20150116_035437_X1A VNREDSAT1 2015-01-16 03:54:37 2.5m <10%
49 View V20150116_035439_X1A VNREDSAT1 2015-01-16 03:54:39 2.5m <10%
50 View V20150116_035442_X1A VNREDSAT1 2015-01-16 03:54:42 2.5m <10%
51 View V20150116_035444_X1A VNREDSAT1 2015-01-16 03:54:44 2.5m <10%
52 View V20150116_035447_X1A VNREDSAT1 2015-01-16 03:54:47 2.5m <10%
53 View V20150116_035449_X1A VNREDSAT1 2015-01-16 03:54:49 2.5m <10%
54 View V20150116_035452_X1A VNREDSAT1 2015-01-16 03:54:52 2.5m 10%-25%
55 View V20150118_033035X_1A VNREDSAT1 2015-01-18 03:30:54 2.5m 10%-25%
56 View V20150118_033037X_1A VNREDSAT1 2015-01-18 03:30:52 2.5m <10%
57 View V20150118_033040X_1A VNREDSAT1 2015-01-18 03:30:49 2.5m 10%-25%
58 View V20150118_033042X_1A VNREDSAT1 2015-01-18 03:30:47 2.5m <10%
59 View V20150118_033044X_1A VNREDSAT1 2015-01-18 03:30:44 2.5m <10%
60 View V20150118_033047X_1A VNREDSAT1 2015-01-18 03:30:42 2.5m <10%
61 View V20150118_033052X_1A VNREDSAT1 2015-01-18 03:30:37 2.5m <10%
62 View V20150121_034309X_1A VNREDSAT1 2015-01-21 03:43:09 2.5m <10%
63 View V20150121_034312X_1A VNREDSAT1 2015-01-21 03:43:12 2.5m <10%
64 View V20150121_034406X_1A VNREDSAT1 2015-01-21 03:44:06 2.5m <10%
65 View V20150121_034408X_1A VNREDSAT1 2015-01-21 03:44:08 2.5m <10%
66 View V20150121_034411X_1A VNREDSAT1 2015-01-21 03:44:11 2.5m <10%
67 View V20150121_034413X_1A VNREDSAT1 2015-01-21 03:44:13 2.5m 10%-25%
68 View V20150121_034415X_1A VNREDSAT1 2015-01-21 03:44:15 2.5m 10%-25%
69 View V20150121_034418X_1A VNREDSAT1 2015-01-21 03:44:18 2.5m 10%-25%
70 View V20150121_034423X_1A VNREDSAT1 2015-01-21 03:44:23 2.5m 10%-25%
71 View V20150121_034428X_1A VNREDSAT1 2015-01-21 03:44:28 2.5m 10%-25%
72 View V20150124_035515X_1A VNREDSAT1 2015-01-24 03:55:15 2.5m 10%-25%
73 View V20150124_035517X_1A VNREDSAT1 2015-01-24 03:55:17 2.5m 10%-25%
74 View V20150124_035520X_1A VNREDSAT1 2015-01-24 03:55:20 2.5m 10%-25%
75 View V20150124_035522X_1A VNREDSAT1 2015-01-24 03:55:22 2.5m 10%-25%
76 View V20150124_035524X_1A VNREDSAT1 2015-01-24 03:55:24 2.5m 10%-25%
77 View V20150124_035527X_1A VNREDSAT1 2015-01-24 03:55:27 2.5m 10%-25%
78 View V20150124_035529X_1A VNREDSAT1 2015-01-24 03:55:29 2.5m 10%-25%
79 View V20150124_035532X_1A VNREDSAT1 2015-01-24 03:55:32 2.5m 10%-25%
80 View V20150124_035534X_1A VNREDSAT1 2015-01-24 03:55:34 2.5m 10%-25%
81 View V20150124_035801_X1A VNREDSAT1 2015-01-24 03:58:01 2.5m 10%-25%
82 View V20150124_035803_X1A VNREDSAT1 2015-01-24 03:58:03 2.5m 10%-25%
83 View V20150124_035806_X1A VNREDSAT1 2015-01-24 03:58:06 2.5m 10%-25%
84 View V20150126_033457X_1A VNREDSAT1 2015-01-26 03:34:57 2.5m <10%
85 View V20150126_033500X_1A VNREDSAT1 2015-01-26 03:35:00 2.5m <10%
86 View V20150126_033502X_1A VNREDSAT1 2015-01-26 03:35:02 2.5m <10%
87 View V20150126_033505X_1A VNREDSAT1 2015-01-26 03:35:05 2.5m <10%
88 View V20150126_033507X_1A VNREDSAT1 2015-01-26 03:35:07 2.5m 10%-25%
89 View V20150126_033520X_1A VNREDSAT1 2015-01-26 03:35:19 2.5m 10%-25%
90 View V20150126_033522X_1A VNREDSAT1 2015-01-26 03:35:22 2.5m 10%-25%
91 View V20150126_033524X_1A VNREDSAT1 2015-01-26 03:35:24 2.5m <10%
92 View V20150126_033527X_1A VNREDSAT1 2015-01-26 03:35:27 2.5m <10%
93 View V20150127_040819X_1A VNREDSAT1 2015-01-27 04:08:19 2.5m 10%-25%
94 View V20150127_040821X_1A VNREDSAT1 2015-01-27 04:08:21 2.5m <10%
95 View V20150127_040824X_1A VNREDSAT1 2015-01-27 04:08:24 2.5m <10%
96 View V20150129_034542X_1A VNREDSAT1 2015-01-29 03:45:42 2.5m <10%
97 View V20150129_034545X_1A VNREDSAT1 2015-01-29 03:45:45 2.5m <10%
98 View V20150129_034547X_1A VNREDSAT1 2015-01-29 03:45:47 2.5m <10%
99 View V20150129_034549X_1A VNREDSAT1 2015-01-29 03:45:49 2.5m 10%-25%
100 View V20150129_034557X_1A VNREDSAT1 2015-01-29 03:45:57 2.5m <10%
101 View SPOT7_MS_2015_01030327325_SEN_1200825101 SPOT7 2015-01-03 1.5m <10%
102 View SPOT7_MS_2015_01140255251_SEN_1210376101 SPOT7 2015-01-14 1.5m <10%
103 View SPOT7_MS_2015_01140256316_SEN_1210133101 SPOT7 2015-01-14 1.5m <10%
104 View SPOT7_MS_2015_01140256316_SEN_1210134101 SPOT7 2015-01-14 1.5m <10%
105 View SPOT7_MS_2015_01210252137_SEN_1218512101 SPOT7 2015-01-21 1.5m <10%
106 View SPOT7_MS_2015_01260303031_SEN_1226231101 SPOT7 2015-01-26 1.5m <10%
107 View SPOT7_MS_2015_01280248235_SEN_1233510101 SPOT7 2015-01-28 1.5m <10%
108 View SPOT6_MS_201501150247337_SEN_1218513101 SPOT6 2015-01-15 1.5m >25%
109 View SPOT6_MS_201501130304109_SEN_1209966101 SPOT6 2015-01-13 1.5m <10%
110 View SPOT6_MS_201501270254221_SEN_1233511101 SPOT6 2015-01-27 1.5m <10%
111 View SPOT6_MS_201501270255325_SEN_1226505101 SPOT6 2015-01-27 1.5m <10%
112 View V20150203_033817_X1A VNREDSAT1 2015-02-03 03:38:17 2.5m <10%
113 View V20150203_033819_X1A VNREDSAT1 2015-02-03 03:38:19 2.5m <10%
114 View V20150203_033822_X1A VNREDSAT1 2015-02-03 03:38:22 2.5m <10%
115 View V20150203_033824_X1A VNREDSAT1 2015-02-03 03:38:24 2.5m <10%
116 View V20150203_033826_X1A VNREDSAT1 2015-02-03 03:38:26 2.5m <10%
117 View V20150206_035200X_1A VNREDSAT1 2015-02-06 03:52:00 2.5m <10%
118 View V20150206_035202X_1A VNREDSAT1 2015-02-06 03:52:02 2.5m <10%
119 View V20150206_035205X_1A VNREDSAT1 2015-02-06 03:52:05 2.5m <10%
120 View V20150206_035207X_1A VNREDSAT1 2015-02-06 03:52:07 2.5m <10%
121 View V20150206_035210X_1A VNREDSAT1 2015-02-06 03:52:10 2.5m <10%
122 View V20150206_035212X_1A VNREDSAT1 2015-02-06 03:52:12 2.5m <10%
123 View V20150206_035214X_1A VNREDSAT1 2015-02-06 03:52:14 2.5m <10%
124 View V20150206_035217X_1A VNREDSAT1 2015-02-06 03:52:17 2.5m <10%
125 View V20150206_035219X_1A VNREDSAT1 2015-02-06 03:52:19 2.5m <10%
126 View V20150206_035222X_1A VNREDSAT1 2015-02-06 03:52:22 2.5m <10%
127 View V20150206_035224X_1A VNREDSAT1 2015-02-06 03:52:24 2.5m 10%-25%
128 View V20150206_035232X_1A VNREDSAT1 2015-02-06 03:52:32 2.5m 10%-25%
129 View V20150208_032832X_1A VNREDSAT1 2015-02-08 03:28:32 2.5m 10%-25%
130 View V20150211_034000X_1A VNREDSAT1 2015-02-11 03:40:00 2.5m 10%-25%
131 View V20150211_034005X_1A VNREDSAT1 2015-02-11 03:40:05 2.5m 10%-25%
132 View V20150211_034008X_1A VNREDSAT1 2015-02-11 03:40:08 2.5m 10%-25%
133 View V20150211_034015X_1A VNREDSAT1 2015-02-11 03:40:15 2.5m 10%-25%
134 View V20150211_034018X_1A VNREDSAT1 2015-02-11 03:40:18 2.5m 10%-25%
135 View V20150211_034022X_1A VNREDSAT1 2015-02-11 03:40:22 2.5m <10%
136 View V20150211_034025X_1A VNREDSAT1 2015-02-11 03:40:25 2.5m <10%
137 View V20150211_034116X_1A VNREDSAT1 2015-02-11 03:41:16 2.5m <10%
138 View V20150211_034119X_1A VNREDSAT1 2015-02-11 03:41:19 2.5m <10%
139 View V20150211_034121X_1A VNREDSAT1 2015-02-11 03:41:21 2.5m <10%
140 View V20150216_033018X_1A VNREDSAT1 2015-02-16 03:30:18 2.5m <10%
141 View V20150216_033020X_1A VNREDSAT1 2015-02-16 03:30:20 2.5m <10%
142 View V20150216_033023X_1A VNREDSAT1 2015-02-16 03:30:23 2.5m <10%
143 View V20150216_033025X_1A VNREDSAT1 2015-02-16 03:30:25 2.5m 10%-25%
144 View V20150216_033203X_1A VNREDSAT1 2015-02-16 03:32:03 2.5m <10%
145 View V20150216_033206X_1A VNREDSAT1 2015-02-16 03:32:06 2.5m <10%
146 View V20150216_033208X_1A VNREDSAT1 2015-02-16 03:32:08 2.5m 10%-25%
147 View SPOT7_MS_2015_02230248255_SEN_1244313101 SPOT7 2015-02-23 1.5m <10%
148 View V20150224_033357X_1A VNREDSAT1 2015-02-24 03:33:57 2.5m <10%
149 View V20150224_033359X_1A VNREDSAT1 2015-02-24 03:33:59 2.5m <10%
150 View V20150225_040743X_1A VNREDSAT1 2015-02-25 04:07:43 2.5m 10%-25%
151 View V20150225_040933X_1A VNREDSAT1 2015-02-25 04:09:33 2.5m 10%-25%
152 View V20150225_040935X_1A VNREDSAT1 2015-02-25 04:09:35 2.5m <10%
153 View V20150225_040937X_1A VNREDSAT1 2015-02-25 04:09:37 2.5m <10%
154 View V20150227_034644X_1A VNREDSAT1 2015-02-27 03:46:44 2.5m 10%-25%
155 View V20150227_034646X_1A VNREDSAT1 2015-02-27 03:46:46 2.5m 10%-25%
156 View V20150227_034649X_1A VNREDSAT1 2015-02-27 03:46:49 2.5m 10%-25%
157 View V20150227_034651X_1A VNREDSAT1 2015-02-27 03:46:51 2.5m 10%-25%
158 View V20150227_034653X_1A VNREDSAT1 2015-02-27 03:46:53 2.5m 10%-25%
159 View V20150227_034656X_1A VNREDSAT1 2015-02-27 03:46:56 2.5m 10%-25%
160 View V20150227_034658X_1A VNREDSAT1 2015-02-27 03:46:58 2.5m 10%-25%
161 View V20150301_032321X_1A VNREDSAT1 2015-03-01 03:23:21 2.5m 10%-25%
162 View V20150301_032323X_1A VNREDSAT1 2015-03-01 03:23:23 2.5m 10%-25%
163 View V20150301_032325X_1A VNREDSAT1 2015-03-01 03:23:25 2.5m <10%
164 View V20150304_033805X_1A VNREDSAT1 2015-03-04 03:38:05 2.5m 10%-25%
165 View V20150304_033807X_1A VNREDSAT1 2015-03-04 03:38:07 2.5m 10%-25%
166 View V20150304_033832X_1A VNREDSAT1 2015-03-04 03:38:32 2.5m 10%-25%
167 View V20150312_033917X_1A VNREDSAT1 2015-03-12 03:39:17 2.5m 10%-25%
168 View V20150315_035142X_1A VNREDSAT1 2015-03-15 03:51:42 2.5m <10%
169 View V20150315_035144X_1A VNREDSAT1 2015-03-15 03:51:44 2.5m <10%
170 View V20150315_035147X_1A VNREDSAT1 2015-03-15 03:51:47 2.5m <10%
171 View V20150317_033050X_1A VNREDSAT1 2015-03-17 03:30:50 2.5m 10%-25%
172 View V20150317_033053X_1A VNREDSAT1 2015-03-17 03:30:53 2.5m 10%-25%
173 View V20150317_033055X_1A VNREDSAT1 2015-03-17 03:30:55 2.5m 10%-25%
174 View V20150318_040619X_1A VNREDSAT1 2015-03-18 04:06:19 2.5m 10%-25%
175 View V20150320_034204X_1A VNREDSAT1 2015-03-20 03:42:04 2.5m 10%-25%
176 View SPOT7_MS_201502230248255_SEN_1244313101 SPOT7 2015-02-23 1.5m 10%-25%
177 View SPOT7_MS_201503170316256_SEN_1258555101 SPOT7 2015-03-17 1.5m 10%-25%
178 View V20150320_034204X_1A VNREDSAT1 2015-03-20 03:42:04 2.5m 10%-25%
179 View V20150320_034207X_1A VNREDSAT1 2015-03-20 03:42:07 2.5m 10%-25%
180 View V20150325_033434X_1A VNREDSAT1 2015-03-25 03:34:34 2.5m <10%
181 View V20150325_033436X_1A VNREDSAT1 2015-03-25 03:34:36 2.5m <10%
182 View V20150325_033439X_1A VNREDSAT1 2015-03-25 03:34:39 2.5m <10%
183 View V20150325_033441X_1A VNREDSAT1 2015-03-25 03:34:41 2.5m <10%
184 View V20150325_033444X_1A VNREDSAT1 2015-03-25 03:34:44 2.5m <10%
185 View V20150325_033446X_1A VNREDSAT1 2015-03-25 03:34:46 2.5m <10%
186 View V20150325_033449X_1A VNREDSAT1 2015-03-25 03:34:49 2.5m <10%
187 View V20150325_033451X_1A VNREDSAT1 2015-03-25 03:34:51 2.5m <10%
188 View V20150325_033453X_1A VNREDSAT1 2015-03-25 03:34:53 2.5m <10%
189 View V20150325_033456X_1A VNREDSAT1 2015-03-25 03:34:56 2.5m <10%
190 View V20150325_033458X_1A VNREDSAT1 2015-03-25 03:34:58 2.5m <10%
191 View V20150325_033501X_1A VNREDSAT1 2015-03-25 03:35:01 2.5m <10%
192 View V20150325_033503X_1A VNREDSAT1 2015-03-25 03:35:03 2.5m 10%-25%
193 View V20150325_033506X_1A VNREDSAT1 2015-03-25 03:35:06 2.5m 10%-25%


Thông tin về bài viết
Tiêu đề bài viết:
Thống kê dữ liệu ảnh viễn thám quý 1 từ 01/01/2015 đến 31/03/2015
Tác giả:
Thuộc chủ đề:
Thông tin tư liệu » Tư liệu viễn thám
Gửi lên:
29/03/2016 05:07
Cập nhật:
29/03/2016 06:07
Thông tin bản quyền:
Dung lượng file đính kèm:
Đã xem:
343
Đã tải về:
0
Đã thảo luận:
0
Tải về
 
Chuyên mục Viễn thám
Quá trình phóng vệ tinh của NASA
Chiến dịch làm cho TG sạch hơn 2013

Liên kết WebSite

Thống kê truy cập

LOZA.VN Đang truy cập : 31


1 Hôm nay : 1071

2 Tháng hiện tại : 16022

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 1453525

Dong phuc Máy làm đá viên mini Máy làm đá tuyết Hải âu máy làm đá sạch